Klassindelning av gator i Oskarshamn

Gatunätet är indelat i två klasser inom Oskarshamn, klass 1 och klass 2.

Klass 1

Trafikleder, viktiga matargator, gator med busstrafik, gator till skolor, serviceinrättningar och parkeringsplatser, industrigator samt gator med stora nivåskillnader.

Till klass 1 räknas också samtliga gång- och cykelvägar, gångbanor och trappor. På gång- och cykelvägar påbörjas snöröjning vid 5 cm snödjup.

Klass 2

Resterande gator.

Gångbanor

Gångbanor som kommunen ansvarar för räknas till klass 1. Fastighetsägare ansvarar normalt för gångbanan utanför sin fastighet.

Vinterväg klass 1

Arbeten utförs vardagar och helgdagar normalt 03.00–22.00.

Målsättningen är att vägar och gator ska vara framkomliga hela dygnet. Körbanor bör hållas is- och snöfria.

Halkbekämpning

Halkbekämpning påbörjas när halka uppstått. Arbetet bör vara avslutat inom 8 timmar. Normalt använder vi salt som halkbekämpning. Sandning utförs endast i undantagsfall.

Snöröjning

Snöröjning påbörjas när snödjupet är mer än 5–8 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 12 timmar efter avslutat snöfall.

Vinterväg klass 2

Arbeten utförs vardagar normalt 03.00–22.00.

Målsättningen är att vägar och gator bör vara framkomliga hela dygnet med åtminstone en plogbredd. Vid exceptionella förhållanden tolereras att gatan inte är framkomlig under natten. Packad jämn snö och halka tolereras på körbanan.

Halkbekämpning

På klass 2 halkbekämpar vi normalt inte.

Snöröjning

Snöröjning påbörjas när snödjupet är mer än 10-15 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 24 timmar efter avslutat snöfall (gäller vardagar).

Trafikverkets ansvar

På alla större och statliga vägar har Trafikverket ansvaret för väghållningen.