Parker och skog

Tekniska kontoret ser till att parker, planteringar, fontäner, gräsmattor och andra allmänna platser i kommunen är välskötta och att vår kommun är blomstersmyckad och inbjudande.

Observera att avverkning och flisning inte får ske 15 april–31 juli på grund av häckningstid för fåglar! 

På hösten och vintern är det dags att bland annat gräva ned tusentals lökar runt om i kommunen som kommer att lysa upp hela våren, planera utsmyckningarna till jul, samt vid behov snöröja och halkbekämpa.

När våren och sommaren kommer är det dags att bland annat sopa gatorna rena, plantera ut flera tusen vårblommor och förbereda tusentals sommarblommor som kommer att pryda vår kommun under sommaren. Vi ser också till att gräsmattor, utsmyckningar i rondeller och andra allmänna platser i kommunen är välskötta.

Oskarshamns kommun ansvarar också för 2 600 hektar produktiv skogsmark varav cirka 1 200 hektar är avsatt som tätortsnära skogsmark. I den tätortsnära skogen är målet att bedriva ett skonsammare skogsbruk med så långt det är möjligt, hyggesfria metoder. Runt tätorten finns också två större kommunala naturreservat, Sjöboviken (40 hektar) och Fagereke (65 hektar) vilka hyser höga naturvärden, ofta kopplat till eken. I den tätortsnära delen finns ett flertal fina promenadstråk.

På den övriga delen, cirka 1 300 hektar, så kallad produktionsskog ska normalt skogsbruk gälla. Dock tas i dessa delar oftast större hänsyn än vad skogsvårdslag och skogscertifiering säger då skogen nyttjas av många aktörer. Generellt gäller att hänsyn ska tas till biologisk mångfald vilket innebär lämnande och skapande av död ved, spara hänsynsytor och borttagande av farliga träd. Även social och kulturell hänsyn är viktig.

Kommunen är dubbelcertifierad, både enligt FCS® (licensnummer FSC-C014930) och PEFC (licensnummer PEFC/05-22-11). Att vara certifierad innebär bland annat att man ska ha en "grön skogsbruksplan". Det finns utsedda skogsrevisorer som kontrollerar att kraven enligt certifieringen följs.

Den tätortsnära skogen

Den tätortsnära skogen omfattar totalt cirka 1 200 hektar där merparten ligger runt tätorten Oskarshamn men områden finns även runt Kristdala, Påskallavik, Fårbo, Figeholm, Bockara och Misterhult. I denna kategori ingår även vad man i skogspolicyn kallar rekreationsskogar och kvarter och parkskog.

Med tätortsnära skog menas skogar inne i och runt tätorter och i nära anslutning till bebyggelse. Skogarna har bland annat mycket stora sociala värden och utgör viktiga områden för närrekreation. Flertalet av dessa skogar ingår i gällande detaljplaner.

Kommunstyrelsen har beslutat om ett särskilt plandokument för denna del kallat ”Skogspolicy för Oskarshamns kommuns skogar”.

Skötsel av skog och naturmark

Tycker du det ser skräpigt ut när kommunen varit och gallrat? Kommunen är certifierad och då ska restmaterialet ligga kvar till nytta för småkrypen och exempelvis lavar. Döda träd och död ved i olika former och buskar och träd som har blommor och bär har särskilt höga naturvärden.

Det finns en plan på hur mycket vi ska gallra och röja i skogen och naturmark i villaområden. Hur mycket vi gallrar och röjer i den tätortsnära skogen under en säsong beror till stor del på hur konjunkturen för ris och virke är, samt hur snörik vinter det är.

Riktlinjer för skötseln utöver certifieringen

 • De sociala, biologiska och kulturhistoriska värdena ska vara styrande för dessa skogars skötsel.
 • Kostnaderna för skötseln ska täckas av intäkterna från avverkningar i den tätortsnära skogen och/eller tilldelning av särskilda skötselmedel.
 • Närboende ska informeras innan skogliga åtgärder genomförs i närliggande skogsområden.
 • En hyggesfri skötsel enligt Skogsstyrelsens principer ska tillämpas.
 • Täta skogar och av en varierande ålder ska eftersträvas i skogsinnehavet.
 • Skogsmark med tydlig betesprägel och betesgynnade naturvärden bör om möjligt betas igen.
 • Rishögar ska antingen bortforslas före 15 april eller få ligga kvar till efter 1 augusti.
 • Stigar och leder ska hållas fria från ris, även under arbetets gång.
 • Anläggningar för friluftslivet ska ha högsta prioritet vid skötseln, där ska en dialog ske med fritidsförvaltningen inför skogsbruksåtgärder.
 • Skötseln av den tomtnära skogen (skog inom en trädlängds avstånd från tomtgräns) ska syfta till att skapa stormsäkra träd och rimliga ljusförhållande på tomtmarken.
 • Skötsel av tomtnära skog ska alltid föregås av en besiktning i fält och utföras av kommunen eller av kommunen godkända entreprenörer.

I parker gäller nedanstående

 • En fördjupad inventering med tillhörande trädvårdsplan ska utföras.
 • Beskärning av träd ska ske enligt vedertagna principer.
 • Avverkade träd ska som regel ersättas.
 • Antalet trädarter ska bevaras och utvecklas.
 • Döda träd ska avverkas och läggas på faunadepåer.

Kommunreservat, Fagereke  och Sjöboviken

 • Här gäller särskild skötselplan

Avverkning utförd med bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Vi har utfört en avverkning med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) inom avdelning 844 strax söder om Skallarebäcken.

Området är PF klassat i vår skogsbruksplan, det innebär produktion med förstärkt hänsyn, i en ny plan kommer området att få målklassen NS (naturvård skötsel). Vi har huggit bort det mesta av granen inom avdelning för att nå miljömålet att skapa mer ädellövskog. Det mesta av eken och tallen samt stående och liggande död ved finns kvar. Mycket av buskvegetationen har också försökt sparas.

Granen i området har varit hårt drabbat av granbarkborre.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Kontakt
Kaj Eriksson
Parkförman
Telefon: 0491–880 00
Postadress:
572 28
Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
Oskarshamn