Bidrag till enskilda vägar

Driftbidrag för år 2020

Samtliga kommunala vägbidrag för år 2020 kommer att betalas ut under mars/april 2021. För de vägar som även har bidrag från Trafikverket utgår det kommunala vägbidraget med viss procent av Trafikverkets beviljade bidrag. För bidragen som betalas ut avseende år 2020 utgör det kommunala bidraget 27 procent av Trafikverkets beviljade bidrag.

Driftbidrag

Enskilda väghållare kan erhålla bidrag för drift och underhåll av privata vägar. Bidrag sökes hos Trafikverket. Enskilda vägar som Trafikverket beviljat bidrag för kommer automatiskt att även få bidrag från kommunen genom information från Trafikverket.

För enskilda vägar som inte uppfyller Trafikverkets krav kan det i vissa fall erhållas kommunalt bidrag för drift och underhåll. Detta bidrag sökes direkt hos kommunen.

Regler för kommunens stöd till enskild väghållning

Kommunens driftsbidrag utbetalas för närvarande med upp till 40 procent av Trafikverkets utbetalade driftsstöd till enskilda vägar med statligt och kommunalt driftsbidrag.

Till enskilda vägar med enbart kommunalt driftsbidrag utbetalas 5,25 kronor per meter väg. Inget bidrag utgår dock för vägar kortare än 300 meter, en sträcka som också avräknas på de bidragsberättigade vägarna.

Investeringsbidrag

För närvarande finns inga medel för att lämna bidrag till investeringar (upprustningar/nybyggnader) av enskilda vägar.