VA-arbeten Saltviksvägen

Vattenledning

Med start i månadsskiftet november/december kommer omläggning och renovering av VA-ledningar vid Saltviksvägen att utföras på sträckan från Skallarebäcken till Bästemansbacken. Ledningarna kommer dels att läggas om på en sträcka längs vägen och dels att renoveras en sträcka i naturmark till Saltviks skola. Huvudledning för vatten och serviser för vatten, spillvatten och ev. dagvatten kommer att läggas om längs de aktuella sträckorna. Totalt berörs en sträcka om ca 425 m av ledningsarbetena.

 

Ledningsutbytet utförs för att säkra driften av ledningarna som är gamla och slitna och där vattenledningen haft många läckor. Under tiden som arbetet pågår kommer framkomligheten längs berörd sträcka tidvis vara begränsad och vattenavstängningar kommer att förekomma.

 

Arbetet utförs av PEAB Anläggning AB och är planerat att pågå t.o.m. april 2023.