VA-arbete Orrevägen-Falkvägen

VA-arbete

VA-omläggning Orrevägen och Falkvägen

Nu pågår ett projekt med omläggning av VA-ledningar i Orrevägen och Falkvägen. Det är huvudledning och serviser för spillvatten och vatten som läggs om och dessutom läggs en ny huvudledning för dagvatten i Orrevägen och serviser dras fram till fastigheterna längs sträckan. Totalt berörs en sträcka om ca 380 m av ledningsarbetena.

Under tiden som arbetet pågår kommer framkomligheten längs berörd sträcka tidvis vara begränsad och vattenavstängningar kommer att förekomma.

Arbetet utförs av Kanonaden Entreprenad AB och kommer att pågå t.o.m. november 2022