Värmepumpar

Innan du planerar att inrätta en värmepump (med utvinning av värme ur: mark, berg, grund- eller vattenområde) måste du anmäla detta till Samhällsbyggnadskontoret i god tid enligt 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Inom skyddsområde för vattentäkt krävs i regel tillstånd för markvärmeanläggningar (jord- eller bergvärmepumpar).

Innehållet i anmälan

Till anmälan/ansökan ska en situationsplan bifogas som visar byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar, vattendrag samt vattentäkter och avloppsanläggningar eller liknande inom 100 m från borrplatsen.

Säkerhetsdatablad för tillsatsämnen i köldbärarvätska ska också vara med i ansökan.
Det är viktigt att ansökningsblanketten undertecknas av sökanden.

Olika förutsättningar

Förutsättningarna för att anlägga en värmepump i jord, berg eller vatten är olika beroende på om du bor i tätbebyggt område eller ute i glesbygd.

Särskilda krav gäller  inom vattenskyddsområden, se Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Luftvärmepump

För att installera en luftvärmepump behövs inget tillstånd. Men det finns flera saker du bör tänka på. Ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump.

Det är ditt ansvar som ägare att din värmepumpanläggning inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne innan pumpen installeras för bästa tänkbara placeringen.

Om en granne trots allt blir störd av ljudet från luftvärmepumpen och klagar till Samhällsbyggnadskontoret måste ägaren till luftvärmepumpen visa att bullret från värmepumpen understiger gällande riktvärden.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn