Täkter

Täkt - miljöfarlig verksamhet

Täktverksamhet innebär brytning av naturmaterial som till exempel berg, grus, sand, morän, matjord, lera eller torv. För att få driva en kommersiell täkt krävs tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken.

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vad menas med husbehovstäkt

Med husbehovstäkt menas en täkt (till exempel grus-, sand- eller bergtäkt) där fastighetsägaren använder det utbrutna materialet inom den egna fastigheten för eget behov, exempelvis för att bygga en väg.

Husbehovstäkt - samrådsplikt till länsstyrelsen

Normalt är husbehovstäkter inte tillståndspliktiga, men husbehovstäkter som kan komma att ändra naturmiljön väsentligt ska, enligt 12 kap 6 § miljöbalken, anmälas för samråd hos Länsstyrelsen.

Vad som räknas som husbehovstäkt och vad som är en väsentlig ändring av naturmiljön kan vara svårt att avgöra, därför bör kontakt med Länsstyrelsen alltid tas. I vissa känsliga områden kan Länsstyrelsen också besluta om att tillstånd behövs även för en husbehovstäkt.

Husbehovstäkt - anmälningsplikt till kommunen

Vid uttag av mer än 10 000 ton naturgrus för markinnehavarens husbehov ska en anmälan enligt miljöbalken lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

En anmälan ska ske senast sex veckor före det totala uttaget i täkten överskrider 10 000 ton. Verksamhetsutövaren är skyldig att känna till omfattningen av de husbehovsuttag som görs. Detta bör ske genom dokumentation och uppmätning före, under och efter avslutad täkt.

Kross- och sorteringsverk

Uppställning av krossnings- och sorteringsverk kan kräva en anmälan till kommunen.

Anmälningsplikt gäller för uppställning inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller utanför sådana områden om verksamheten bedrivs på samma plats under längre tid än 30 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Anmälan behövs inte om det redan ingår i tillståndet för täkten.

Allmänna hänsynsregler

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller och ska följas även om tillstånd inte behövs. Det är viktigt att tänka på att ta hänsyn till grannar, till exempel vad gäller damm och buller, att förvara oljor och kemikalier på ett säkert sätt och att begränsa påverkan på naturen så mycket som möjligt.

Tillsyn

I Oskarshamns kommun finns tillståndsgivna täkter för berg och grus där Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

 

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00

Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress
Varvsgatan 8
Oskarshamn