Ordförklaring strandskyddsprövningar

Här är en lista med förklaringar på ord som är används i samband med strandskyddsprövningar.

Allemansrättsligt tillgänglig mark

Det mark- och vattenområde som allmänheten har rätt att vistas på enligt allemansrätten.

Anordning/anläggning

I samband med strandskyddsprövning kallas det också anläggningar och kan vara väg, stängsel/staket, vilthägn, häck, sportanläggning, trädgård, gräsmatta, uteplats, berså, lekplats, trappa, flaggstång, upplag, hamn, brygga, pir, båtuppläggningsplats, damm och viltvatten, vindkraftverk, industriella anläggningar, fiskodling, undervattenskablar

Byggnad

Boningshus, olika slags uthus, bodar, bad- och båthus, friggebodar, bastubyggnader, omklädningshytter, garage, carport, skjul, paviljonger, kiosker, permanent uppställda husbåtar, husvagn uppställd längre än en normal semesterperiod.

Dispens

Undantag från allmän lag, tillåtelse.

Fastighet

Ett land- eller vattenområde med tillhörande byggnader och anordningar som är avgränsat och redovisat i fastighetsregistret.

Föreläggande

Ett myndighetsbeslut som ställer krav på en part.

Hemfridszon

Området runt en byggnad eller anläggning där ägaren upplever att hon bör få vara i fred, eller där besökaren upplever att hon tränger sig på. Hemfridszonen är ofta lika med tomtplatsen, och ska i vart fall inte vara större.

Servitut

Ett juridiskt bindande avtal mellan två eller flera parter som gäller rätten att nyttja en del av en fastighet för ett visst ändamål. Avtalet är inskrivet i fastighetsregistret.

Strandskyddsområde

Skyddade land- och vattenområden vid hav, insjöar och vattendrag intill 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd och i förekommande fall utvidgade områden upp till 300 meter. Strandskydd avser att trygga förutsättningar för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.

Särskilda skäl

De förhållanden som gör att en plats inte är så värdefull att skydda. I lagens förarbeten anges vad som kan vara särskilda skäl.

Tillsyn

En myndighets verksamhet som syftar till att kontrollera att lagar, föreskrifter och domar efterlevs.

Tomtplats

Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten är utsläckt. Där har ägaren en hemfridszon (privat zon).

Vite

Ett penningbelopp som en myndighet eller domstol ålägger en part att betala. Vite kan åläggas som tvångsåtgärd för fysisk eller juridisk person som inte följt en myndighets beslut.

Överpröva

När en högre instans prövar ett avgörande från en lägre instans, i det här sammanhanget om Länsstyrelsen prövar kommunens beslut.

Överträdelse

En åtgärd som inte stämmer överens med gällande lag och föreskrifter.