Förbjudet och tillåtet inom strandskydd

Det är förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller göra anläggningar inom ett område som omfattas av strandskyddet. Om det finns särskilda skäl och strandskyddets båda syften, friluftslivets tillgänglighet och växt- och djurlivet, inte påverkas negativt kan dispens ges från strandskyddet.

Det finns vissa åtgärder som är tillåtna att göra utan strandskyddsdispens. För areella näringar, skogs- och jordbruk samt fiske gäller särskilda regler. Förutom att ett område omfattas av strandskydd och en dispens krävs kan det även krävas anmälan eller tillstånd enligt andra regler, till exempel vattenverksamhet.

1. Normalt förbjudet

Förbjudet Exempel

Bygga ny byggnad

Hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu, växthus
Ändra byggnad eller en byggnads användning

Göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad
Förberedelsearbete

Gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg
Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten

Brygga, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång
Åtgärd som försämrar mycket för växter och djur Pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden

 

Det kan finnas andra åtgärder än de som nämns ovan som är förbjudna inom strandskyddat område. Ta kontakt med oss för att reda ut vad som gäller för din åtgärd.

2. Tillåtet utan dispens

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens om det kan medföra ökad privatisering. Kontakta oss om du känner dig osäker.

Det är också tillåtet att göra en anordning, till exempel en stödmur eller terrass, om den ligger helt och hållet inom tomtplatsen. Observera att du kan behöva bygglov från kommunen för vissa av dessa åtgärder. Ta reda på var tomtplatsen slutar.

3. Särskilda skäl för dispens

För att dispens ska kunna ges, behöver det finnas särskilda skäl. Även om det finns särskilda skäl får inte dispensen strida mot syftet med strandskyddsbestämmelserna, vilket innebär att:

  • allmänhetens tillgång till platsen inte får försämras
  • växt- och djurliv inte får försämras
Särskilda skäl Exempel
Redan ianspråktaget område

Inom etablerad tomtplats
Avskilt från stranden Bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder

Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten

Båtbrygga, hamn
Utvidga pågående verksamhet

Industriverksamhet, hamnverksamhet
Angeläget allmänt intresse Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för
friluftslivs-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade

Annat mycket angeläget intresse En unik situation under mycket speciella omständigheter

 

Omständigheter som inte är särskilda skäl är att området saknar särskilda värden, eller att bara en liten del av området ska bebyggas eller att området aldrig utnyttjas av besökare. Att terrängen är oländig och svårtillgänglig på platsen är inte heller ett särskilt skäl. Personliga skäl såsom sjukdom eller personlig anknytning till platsen kan inte heller åberopas som särskilda skäl.

Även om det finns särskilda skäl för en åtgärd, så kan man bara få dispens om strandskyddets syften inte heller motverkas.

4. Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunen kan i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. Inom dessa områden tillkommer två särskilda skäl som kan åberopas:

Särskilda skäl i LIS-område Exempel
En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden

Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv; café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting
Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus -

 

Inom Oskarshamns kommun finns dock inga utpekade LIS-områden.

5. Skilj på fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats.

  • Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, privat zon.
  • Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret.

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus. Då är ofta fastigheten lika med tomtplatsen.

En tomtplatsbestämning ska oftast göras när en ansökan om strandskyddsdispens avgörs. Det är viktigt för att inte den privata zonen ska bli större och större.

Om du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare för dig att veta var du får lov att anlägga gräsmatta, sätta upp flaggstång, och så vidare.

6. Fri passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet, så ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten, minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt. Dessutom ska den vara väl avgränsad med till exempel ett staket eller en plantering. Tomtplatsbestämningen ska göras så att fri passage är möjlig.

7. Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske – särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

  • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
  • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
  • byggnaden är inte utformad för boende
  • din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning, alltså ger inte vanlig hobbyverksamhet något undantag från förbudet

8. Det kan finnas fler regler att tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra.

Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet. Anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen. Även muddring ska anmälas som vattenverksamhet hos Länsstyrelsen och kan dessutom vara dispenspliktigt.

Ibland är strandskyddsområdet också naturreservat, Natura 2000-område eller landskapsbildskyddet. Då ska Länsstyrelsen pröva din ansökan om dispens. Därutöver krävs också tillstånd.

9. Servitut – inte automatiskt en dispens

Om det finns ett servitut som reglerar förhållanden mellan två eller flera parter upphäver det inte lagen om strandskydd. Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskydd.

10. Bygg hellre utanför

Bygg hellre utanför det strandskyddade området. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan etablerad tomtplats. Gäller det en brygga ska den helst placeras där det redan finns bryggor. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.