Ansök om dispens

Ansök i god tid om dispens eftersom handläggningen av ärendet kan ta lång tid. Sök gärna redan på hösten för en åtgärd som ska genomföras kommande sommar.

1. Hit skickar du ansökan

Du skickar din ansökan till samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun. I vissa fall ska du istället skicka ansökan till Länsstyrelsen, nämligen när du ska göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd. Länsstyrelsen prövar också strandskyddsdispenser för försvarsanläggningar och infrastrukturprojekt.

2. Avgift

Oskarshamns kommun tillämpar timtaxa för handläggning av ärenden som rör strandskyddsdispens.

3. Ansökningsblankett

Följande ska finnas med i en ansökan:

 • Uppgifter som namn på fastighet, sökande och markägare
 • Beskrivning av vad du planerar att göra
 • Ritning eller skiss på det du planerar att göra
 • Karta eller beskrivning av området
 • De särskilda skäl, i lagens mening, som finns för att du ska få dispens

Bifoga gärna fotografier från byggnaden eller platsen. Det kan underlätta vid handläggningen.

4. Så här går det till

Detta händer när du skickat din ansökan till oss:

 • Vi handlägger din ansökan. Ibland behöver vi veta mer än det du skrev i din ansökan, eller göra ett platsbesök. Då kontaktar vi dig om det.
 • Om vi överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet om du vill. Sedan fattar vi vårt beslut.
 • Kommunen beslutar om dispens eller inte, och skickar beslutet till dig i ett brev. Avgift för handläggning av ärendet faktureras separat.
 • Du har möjlighet att överklaga beslutet.
 • Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor.
 • Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen inte i sin granskning kommer fram till att ärendet ska överprövas.

5. Åtgärden kan beröra andra lagrum

Åtgärder inom strandskyddsområde som innebär arbete i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Anmälningar om vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen Kalmar län. Till exempel krävs både strandskyddsdispens samt anmälan om vattenverksamhet för en ny brygga eller pir.

För att bygga eller ändra i ett strandskyddsområde som till exempel är naturreservat eller Natura 2000-område krävs förutom dispens även tillstånd. Kontakta gärna naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Kalmar län om du behöver hjälp med denna bedömning.

6. Strandskyddsdispens är inte detsamma som bygglov

Strandskyddsdispens och bygglov är två skilda saker som prövas oberoende av varandra. Även om bygglov är beviljat krävs en strandskyddsdispens. Ett bygglov utan strandskyddsdispens kan inte utnyttjas.

För åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel en friggebod, krävs ändå en dispens från strandskyddet.