Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd gäller i hela Sverige. Läs vad du får göra, var strandskydd finns och hur du ansöker om dispens.

Att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna.

1. Här finns strandskydd

100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet finns strandskydd, längs hav, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter och detaljplanerade områden. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat upp till 300 meter. I Oskarshamns kommun är strandskyddet utökat längs större delen av kommunens kuststräcka och skärgård, samt längs sjöarna Hummeln, Lilla Ramm och Maren.

Om du är osäker på vad som gäller för dig, kan du kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret.

2. Inte hindra eller avhålla andra

Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte utvidga din privata zon.

Att bygga eller göra anordningar som utökar tomtplatsen ( se ordförklaringar) är inte tillåtet inom strandskyddsområde. Det gäller även om du äger marken. Du får inte heller försämra för växter och djur.

Det finns vissa åtgärder du får göra utan dispens, till exempel renovera huset. Dessa åtgärder utökar inte den privata zonen och skadar inte växter och djur.

Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske.

3. Dispens – ett måste för att bygga eller ändra

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområdet. Du kan exempelvis få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd. Du måste dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för djur- och växtlivet.

4. Bygglov och dispens två olika saker

Du behöver både bygglov och dispens från strandskydd för större byggnader. Även när bygglov inte är ett krav så behöver du ändå strandskyddsdispens, till exempel för en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

5. Stärkt allemansrätt och biologisk mångfald

Lagen om strandskydd kan sägas stärka allemansrätten vid vatten. Alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Många gillar att vistas vid vatten. Att denna möjlighet finns för alla människor är viktigt för friluftsliv och turism. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unik för Sverige.

6. Livsviktigt skafferi

Lagen skyddar också växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområden livsviktiga skafferier och barnkammare. Många av våra hotade arter lever eller letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen, som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

7. Till våra barnbarn

Stränderna är ändliga resurser som vi måste hushålla med. Många vill använda stränder till bad, friluftsliv, hamnar och boende. Det gäller att tänka långsiktigt och kombinera dessa saker på ett bra sätt och samtidigt inte skada naturen.

Även kommande generationer ska kunna nyttja stränderna. Vi ska bevara den biologiska mångfalden och ett rikt växt- och djurliv. För det är strandområdena oerhört viktiga.