Starta och bedriva biltvätt

Tvättvatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar som är skadliga för miljön. Föroreningarna kommer från smuts på bilen och från kemikalier i bilvårdsmedlet som använts. Enligt miljöbalken är all biltvätt miljöfarlig verksamhet, vilket innebär att du ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att minska miljöpåverkan. Det innebär också att du omfattas av olika regler som rör bland annat hantering av kemikalier, avfall, egenkontroll. Kraven som ställs, och hur mycket tillsyn vi bedriver på din biltvätt, beror på hur mycket du tvättar och därmed hur mycket din biltvätt belastar miljön.

Kontakta samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning

Kontakta samhällsbyggnadskontoret och informera oss om att du kommer att starta en biltvätt. De uppgifter som vi behöver är kontaktuppgifter och organisationsnummer och en kort beskrivning av din verksamhet. Vi registrerar uppgifterna och eventuellt kommer vi på besök, där vi kan berätta mer om vilka krav som ställs och ge dig råd.

Gör en anmälan om du tvättar mer än 5000 personbilar eller 1000 tyngre fordon per år

Om du uppskattar att du per år kommer att tvätta fler än 5000 personbilar eller 1000 tyngre fordon såsom lastbilar, bussar med mera ska du göra en anmälan till miljöförvaltningen. Anmälan ska vara skriftlig och skickas in minst 6 veckor innan du startar biltvätten. I anmälan ska du beskriva din verksamhet, vilken miljöpåverkan den har och hur du kommer att sköta och kontrollera verksamheten. En bekräftelse på att vi mottagit anmälan skickas och miljöavdelningen kommer sedan att granska anmälan och besvara den med ett beslut. Anmälningsblanketter hittar du under Blanketter här på sidan.

Hantering och förvaring av kemikalier

Kemikalier som används i biltvätten ska vara tydligt märkta och förvaras så att det inte kan läcka ut till omgivningen. Det kan till exempel innebära att kemikalier förvaras inom en invallning eller att flaskor, dunkar med mera som innehåller kemikalier ställs på ett tråg. Undvik kemikalier som kan vara skadliga för miljön. Välj produkter som är bättre ur miljösynpunkt.

Oljeavskiljare och rening av tvättvattnet

För att separera tvättvattnet från olja och slam ska en oljeavskiljare vara kopplad till biltvätten. Oljeavskiljaren ska dimensioneras efter hur mycket du tvättar. Om du installerar en ny oljeavskiljare ska oljeavskiljaren utgöras av en klass 1 avskiljare och uppfylla standarden SS-EN 858- 1 och SS-EN 858-2. Om du ska starta en större biltvätt (fler än 5000 fordon per år) ska du dessutom rena tvättvattnet ytterligare. Det finns olika typer av reningstekniker och skötseln av reningsanläggningen varierar med vilken typ av reningsteknik det rör sig om.

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den kontrolleras och tömmas regelbundet, minst en gång per år och oftare vid behov. Oljeavskiljaren kan tömmas mer sällan om kontroller görs regelbundet av olje- och slamskiktets tjocklek och kontrollen visar att olje- och slamskiktets tjocklek ligger under de nivåer för tömning som tillhandahålls av tillverkaren. För oljeavskiljare som uppfyller kraven för standarden SS-EN 858 rekommenderas tömning av oljeavskiljaren ske när halva slamvolymen eller 80 procent av lagringskapaciteten för olja är fylld. Vanligtvis innebär detta att tömning bör ske 1–2 gånger per år.

En beställning av tömning ska ske i så god tid att larmet inte hinner lösa ut. Larmet ska endast vara en sista försiktighetsåtgärd.

Olja och slam från oljeavskiljaren ska hämtas av företag som har tillstånd av Länsstyrelsen att hämta farligt avfall.

Provtagning av avloppsvatten

Provtagning av utgående vatten efter oljeavskiljaren behöver göras för att veta att oljeavskiljaren fungerar och att vattnet som släpps till reningsverket uppfyller de krav som finns.

Provtagning ska ske under högsäsong, det vill säga under perioden 1 november–31 mars och som tidigast en månad efter att oljeavskiljaren har tömts. Vid provtagningstillfället ska biltvätten vara igång som vanligt och ingen rengöring av tvätthallen får ske då detta också kan påverka resultatet. Provtagningen ska utföras av certifierad provtagare, helst en oberoende part och analyseras på ackrediterat laboratorium.

Tvättvatten från biltvättar ska analyseras på följande ämnen: kadmium, zink, bly, krom, nickel samt oljeindex, då dessa är vanligt förekommande i tvättvatten från biltvättar.

Analysresultatet bör sedan jämföras med de riktvärden som anges för fordonstvättar i ”Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun”.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet ha en egenkontroll. Det betyder att du regelbundet ska kontrollera din biltvätt och planera för att hindra eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det innebära bland annat att du ska ha en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för att fortlöpande kontrollera och sköta tvätt- och reningsutrustning. Egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet. En större biltvätt som medför större risk för påverkan på människors hälsa och miljön, behöver ha en mer omfattande egenkontroll än en mindre.

Att tänka på

Du kan behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan till samhällsbyggnadskontoret för att starta en biltvätt. Kontakta samhällsbyggnadskontoret för rådgivning. Tänk på att anmäla till samhällsbyggnadskontoret om antalet tvättar förändras. Kraven kan ändras om till exempel antalet tvättar ökar så att biltvätten blir anmälningspliktig.

Tillsyn över biltvättar

Samhällsbyggnadskontoret har tillsyn över biltvättar. Det innebär att vi kontrollerar att din biltvätt uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken. Tillsynen sker genom inspektioner men också genom att granska rapporter, provresultat med mera. Hur mycket tillsyn din biltvätt behöver beror på hur stor miljöbelastning den har. Generellt får anmälningspliktiga biltvättar årligen besök av samhällsbyggnadskontoret. De mindre tvättarna får besök vart tredje år.

Tillsynsavgift

Samhällsbyggnadskontoret tar ut en tillsynsavgift enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat om. Anmälningspliktiga biltvättsanläggningar betalar en fast årlig avgift. Övriga biltvättar betalar sin tillsyn per timme. Välkommen med dina frågor till oss på samhällsbyggnadskontoret på sbk@oskarshamn.se eller genom servicecenter 0491-880 00.