Företagens farliga avfall

1. Inledning

Vilket avfall som är farligt anges i avfallsförordningen (SFS 2020:614). I bilaga 3 listas alla typer av avfall med en sexsiffrig kod. Det avfall som är att betrakta som farligt avfall har en asterix (*) efter den sexsiffriga koden.

Som företagare är du skyldig att klassificera ditt företags avfall och förse varje avfallsslag med korrekt avfallskod. Länk till avfallsförordningen hittar du i länklistan på denna sida.

2. Så hanterar du farligt avfall

  • Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra, eller spädas ut med andra slag av avfall, ämnen eller material.
  • Förpackningar måste vara tydligt märkta med uppgifter om innehåll. Använd helst originalförpackningar med innehållsförteckning, alternativt skriv själv vad de innehåller.
  • Farligt avfall ska förvaras så att spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvattennät, mark, grundvatten eller vattenrecipient. Förvaring bör ske på tätt underlag, nederbördsskyddat och så att obehöriga inte kan komma åt det.
  • Flytande farligt avfall bör förvaras över invallning.

3. Dokumentation av farligt avfall

Sedan den 1 augusti 2020 gäller nya regler om anteckning och rapportering av uppgifter om farligt avfall. Reglerna gäller för alla verksamheter där farligt avfall uppstår, samt för verksamheter som antingen transporterar, samlar in, behandlar, förmedlar eller handlar med avfall.

För verksamheter där farligt avfall uppstår ska anteckningar göras innan borttransport av det farliga avfallet påbörjas. Av anteckningarna ska följande framgå:

  • Var avfallet producerats
  • Datum för borttransport
  • Transportsätt
  • Vem som ska transportera bort avfallet
  • Avfallets vikt i kilo
  • Den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det

Den som för anteckningar om ett farligt avfall ska också rapportera uppgifter om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister senast två arbetsdagar efter det att anteckningen ska göras. Mer information om rapportering av farligt avfall finns på Naturvårdsverkets hemsida, se länklistan på denna sida.

4. Transport av farligt avfall

Uppstår det bara små mängder farligt avfall i din verksamhet kan du själv transportera bort det till en anläggning med tillstånd att ta emot avfallet, och som tar emot avfall från företag. För att få transportera bort farligt avfall själv får mängden inte överskrida 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år, och en anmälan om transport av avfall måste först göras till Länsstyrelsen i Kalmar län. Länk till länsstyrelsens e-tjänst för anmälan om transport av farligt avfall finns i länklistan på denna sida.

Vid större mängder farligt avfall än 100 kilo eller 100 liter per år, måste den transportör som anlitas ha ett tillstånd från Länsstyrelsen för transport av farligt avfall. Anlitar du en transportör ska du kontrollera att transportören har giltigt transporttillstånd. Inför borttransporten ska också ett transportdokument upprättas som ska följa avfallet. Dokumentet ska vara undertecknat både av den som lämnar avfallet och den som transporterar bort det. Kontrollera också att avfallet går till en mottagare som har tillstånd för mellanlagring eller behandling av farligt avfall.