Förenklad delgivning

1. Inledning

När samhällsbyggnadskontoret delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas.

Förenklad delgivning innebär att samhällsbyggnadskontoret först skickar den handling som ska delges och nästa arbetsdag skickar ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.

För att vara säker på att delgivningsmottagaren får avsedd information skickar samhällsbyggnadskontoret alltså två brev. Breven skickas till mottagarens senast kända adress. Det kan vara en e-postadress, om mottagaren har bett att denna ska användas för skriftlig kommunikation.

En förutsättning för att använda den förenklade delgivningen är att delgivningsmottagaren har fått information om att delgivningssättet kan komma att användas.

2. Alternativ till förenklad delgivning

Det är inte säkert att förenklad delgivning kommer att användas. Ofta sker delgivning med ett så kallat mottagningsbevis, vilket innebär att mottagaren måste gå till postens utlämningsställe för att hämta handlingen. Där får man visa legitimation och signera mottagningsbeviset innan handlingen lämnas ut.

3. När har förenklad delgivning skett?

Om mottagaren bara får det andra brevet och inte det med själva handlingen, ska mottagaren kontakta samhällsbyggnadskontoret så fort som möjligt.

Om breven kommer i retur till samhällsbyggnadskontoret skickas de till delgivningsmottagarens folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

Samhällsbyggnadsnämnden kan fastslå att förenklad delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades, om det är sannolikt att postgången respektive e-posten har fungerat och inga invändningar har gjorts mot delgivningen .

4. Tänk på detta!

  • Handlingar kan komma att skickas med förenklad delgivning så länge som ärendet pågår.
  • Om du kontaktar samhällsbyggnadskontoret ska du alltid ange ärendets diarienummer.
  • Du måste meddela samhällsbyggnadskontoret om du byter adress
    (post- eller e-postadress).
  • Kontrollera din post kontinuerligt, åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte missa något viktigt (som till exempel en tid för att svara eller överklaga). Meddela i förväg om du inte kan göra det, till exempel på grund av semester.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i §§ 22-26 i Delgivningslagen (2010:1932), se länklistan.