Krav på sortering av byggavfall och rivningsavfall

I miljöbalken ställs det krav på att byggavfall och rivningsavfall ska sorteras ut vid källan. Det innebär att olika avfallsslag ska hållas åtskilda från början eller sorteras ut på byggarbetsplatsen.

Minst följande avfallsslag ska sorteras ut:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips
  • Brännbart
  • Farligt avfall

Det finns dock vissa undantag, se stycket ”Undantag från kraven på sortering” på denna webbsida.

Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. De gäller inte bara nybyggnader utan även tillbyggnader, renoveringar, rivningar, anläggningsarbeten med mera.

Syftet med kraven är ett led i att hushålla med resurser och att avfall ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning.

Hantering av farligt avfall

Avfall som klassas som farligt avfall eller elavfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall. Farligt avfall ska i väntan på borttransport förvaras väderskyddat och så att obehöriga inte kan komma åt det.

Undantag från kraven på sortering

Avfallsslag som är sammanfogade eller inbyggda på ett sådant sätt som gör att de inte går att separera på byggarbetsplatsen utan risk för olägenheter, får dock lämnas till en avfallsanläggning osorterade. Detsamma gäller om avfallet är förorenat.

Det är den som producerar avfallet som ska bedöma om undantagen är tillämpliga. Bedömningen bör dokumenteras och ska kunna uppvisas för samhällsbyggnadskontoret på begäran. Känner ni er osäkra kan bedömningen stämmas av med samhällsbyggnadskontoret.

Dispens från kraven på sortering

Är det inte möjligt att sortera ut ovanstående avfallsslag vid källan kan Samhällsbyggnadsnämndens miljöfunktion i enskilda fall ge dispens från kravet på utsortering. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Kontakta samhällsbyggnadskontorets miljöfunktion för rådgivning gällande dispens för ditt avfall. Ansökningsblankett kan beställas från samhällsbyggnadskontoret.

Tillsyn av bygg- och rivningsavfall

Samhällsbyggnadskontoret är ansvarigt för tillsyn av reglerna som omfattar bygg- och rivningsavfall och kan komma att göra slumpvisa kontroller för att se att kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall följs. Om ni får ett kontrollbesök kommer en avgift att tas ut för nedlagt arbete.

För mer information om bygg och rivningsavfall se:

Naturvårdsverkets vägledning om bygg- och rivningsavfall

(Länk till broschyr från Miljösamverkan Sydost publiceras här senare.)

Anmälan om föroreningar

Den som utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast informera samhällsbyggnadskontoret om man upptäcker föroreningar i byggnaden eller i marken. Sanering av mark och byggnader ska anmälas till samhällsbyggnadskontorets miljöfunktion minst sex veckor innan arbetet påbörjas.

Om du ska renovera, bygga om eller riva en fastighet där det förekommer fogmassor med en halt av PCB på mellan 50-500 mg/kg måste dessa saneras senast i samband med att huset renoveras eller rivs. Sanering av PCB-haltiga material ska anmälas till samhällsbyggnadskontorets miljöfunktion senast tre veckor innan den påbörjas.