Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, kylboxar, frysar, fordon, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. Det finns många olika typer av köldmedier och de används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet (CFC och HCFC) och påverkar klimatet negativt (CFC, HCFC och HFC).

För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation/konvertering av kyl- och värmepumpaggregat eller påfyllning av befintliga aggregat. Reglerna gäller också skötsel och underhåll av anläggningarna. Innehåller din anläggning HFC-gaser har du ett antal skyldigheter, eftersom de påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten.

Om du är verksamhetsutövare och har en anläggning med köldmedier är du ansvarig för att bestämmelserna följs.

Du som är registrerad som ägare är skyldig att:

 • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • Årligen rapportera till samhällsbyggnadsförvaltningen om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter)
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Informera samhällsbyggnadsförvaltningen om du installerar nya aggregat.

1. Förändringar i lagstiftning och rapportering

Den 16 april 2014 infördes en ny EU-förordning (517/2014) om fluorerade växthusgaser. I och med den nya förordningen förändras rapporteringen av köldmedia samt kontrollintervall av köldmedieanläggningar. Från och med den 1 januari 2015 ska köldmedia rapporteras som koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för kilogram.

Från och med den 1 januari 2017 börjar den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser att gälla. Den nya svenska f- gasförordningen (2016:1128) medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer (t.ex. 1,27 kg R404A). Dessa aggregat adderas från och med den 1 jan 2017 till totalmängden.
 • Gränsen för inrapportering är från och med 1 jan 2017 14 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer.

Detta innebär att mängden köldmedia i anläggningarna behöver räknas om till de nya läckagesökningsintervallen. Med det nya systemet förändras även antalet anläggningar som ska göra periodisk läckagekontroll och rapportera denna. Gränsen för läckagekontroll låg tidigare vid 3 kilo fyllnadsmängd men nu är gränsen 5 ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har.

För att göra beräkning av gasen som finns i utrustningen kommer upp till gränsvärdet kan du besöka www.alltomfgas.se, en informationssida om den nya f-gasförordningen som branschorganisationen Svenska kyl & värmepumpsföreningen tagit fram. Där finns bland annat en omräkningstabell där ni kan räkna ut hur många koldioxidekvivalenter er anläggning kommer upp i. Du kan även kontakta ditt certifierade kontrollförtetag.

Ett exempel: En kylutrustning som innehåller HFC-134a, kan ha en fyllnadsmängd på 3.5 kilo, medan en utrustning som innehåller HFC-410a kan ha en fyllnadsmängd på 2.4 kilo för att nå gränsen 5 ton koldioxidekvivalenter.

Förbud av vissa kategorier av köldmedier

CFC får sedan tidigare enbart användas i befintliga stationära mindre aggregat om max 900 gram. Från och med den 1 januari 2015 är det användningsförbud av HCFC (t.ex. R22) i kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning för yrkesmässigt bruk om köldmediemängden överskrider 5 ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att utrustning som innehåller HCFC behöver skrotas eller konverteras.

2. Anmälan vid nyinstallation eller konvertering av aggregat

Innan du låter installera en ny köldmedieanläggning som sammanlagt innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer ska en anmälan göras till samhällsbyggnadsförvaltningen. När installationen är gjord ska en installationsrapport skickas in. Detsamma gäller om du ska konvertera ett aggregat på 14 ton eller mer när ett köldmedium ersätter ett annat. Anmälan ska lämnas in i god tid före installation eller konvertering. Tänk på att du i möjligaste mån ska välja det köldmediealternativ som har lägst effekt på klimatet. I samband med installation eller uppstart av aggregat innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer ska installationskontroll genomföras.

Blanketter för anmälan och installationsrapporter tillhandahålls av de certifierade företag som är tillåtna att göra ingrepp i köldmedieanläggningar.

När du anmält köldemedieanläggningen till samhällsbyggnadsförvaltningen får du en klassificering, som visar att du ska betala en avgift enligt Oskarshamns kommuns taxa.

Om du tar över en verksamhet eller anläggning

Kom ihåg att meddela samhällsbyggnadsförvaltningen om anläggningen byter ägare eller om ni ändrat adress. Görs inte detta debiteras tidigare verksamhetsutövare års- och tillsynsavgifter, eller sanktionsavgift.

3. Årlig läckagekontroll och rapportering

Den ansvarar för aggregat (operatören) som innehåller köldmedium ska låta utföra en återkommande kontroll minst en gång per år. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter.

Mängden koldioxidekvivalenter           Läckagekontroller
5-49 ton CO2e 1 gång per 12 månader
50-499 ton CO2e 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Resultatet av läcksökning, serviceåtgärder och kontroll ska rapporteras till tillsynsmyndigheten, om den sammanlagda köldmediemängden i anläggningen uppgår till minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Endast aggregat på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas med.

Rapporten ska redovisa det som hänt under 1 januari - 31 december. Det innebär att rapporten inte kan sammanställas förrän efter årets slut. I årsrapporten ska operatören bland annat fylla i total, påfylld och förbrukad mängd samt underteckna att uppgifterna är korrekta. Det är operatörens ansvar att årsrapporten lämnas till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år.

Årsrapport

De nya reglerna som började gälla 1 januari 2017 avser alla händelser som sker under år 2017 och framåt. Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer under ett kalenderår ska sammanställas och skickas in senast den 31 mars följande år. Årsrapporten för 2017 innefattar den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Journalföring

För varje aggregat ska operatören föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier etc. Det ska framgå av journalen vem som genomfört åtgärderna. Journalen förvaras tillgänglig vid maskinen.

Utrustning

På varje aggregat ska det finnas märkning där det framgår vilken köldmediemängd och köldmedietyp som finns i maskinen. Drift- och skötselinstruktioner förvaras tillgängliga vid maskinen.

4. Vem får göra ingrepp i kylanläggningar?

Det är bara företag med företagscertifikat för ingrepp i kylanläggningar som får installera, kontrollera, serva, demontera eller göra andra ingrepp i anläggningar som innehåller köldmedia. All personal inom företaget som utför kontroller och andra ingrepp ska ha personcertifikat.

Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT.

5. Skrotning av köldmedieanläggningar

Det är bara certifierade företag som får demontera och skrota en köldmedieanläggning. Vid skrotningen upprättar företaget en skrotningsrapport som du ska skriva under och skicka till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Viktiga uppgifter i skrotningsintyget är bl.a. skrotningsdatum, beteckning på det skrotade aggregatet, namn på det företag som tömt aggregatet, köldmediemängd som tömts, namn på det företag som tagit hand om det uttjänta aggregatet.

Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten.

Avfall

Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas till Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) återvinningscentraler. De betraktas som farligt avfall och ska därför tömmas på köldmediet och destrueras i en godkänd anläggning. Kyl- och frysmöbler som lämnas till återvinningscentraler får inte innehålla matrester när de lämnas. Kontakta KSRR för mer information.

6. Miljösanktionsavgifter

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift, som är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser. Avgifter för överträdelser finns fastställda i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. De överträdelser som kan resultera i miljösanktionsavgift är bland annat:

 • Utebliven anmälan av köldmedia (5 000 kr)
 • Kraven på register har inte uppfyllts (2 000 kr)
 • Kontroller har inte utförts (5 000 kr)
 • Rapporten lämnas in för sent, d.v.s. efter 31 mars (1 000 kr)
 • Använt icke-certifierat företag för installation, underhåll eller kontroll (10 000 kr)

Upprepad överträdelse kan medföra dubbel miljösanktionsavgift.

Undvik miljösanktionsavgift

 • Anmäl till samhällsbyggnadsförvaltningen innan en anläggning tas i bruk.
 • Gör en installationskontroll.
 • Ha en godkänd skriftlig dokumentation. Denna måste rapporteras till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 mars varje år.
 • Anlita endast certifierade entreprenörer vid skrotning av aggregat. Detta ska i sin tur anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Tänk på att den som är registrerad ägare den 1 januari ansvarar för rapporteringen under hela året. Ägarbyte måste anmälas skriftligen. Först när vi fått anmälan kan vi ändra i våra register.