Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, fordon, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. Det finns många olika typer av köldmedier och de används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet (CFC och HCFC) och vissa påverkar klimatet negativt (CFC, HCFC och HFC).

Du som är registrerad som ägare till en köldmedieanläggning är skyldig att:

 • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • Årligen rapportera till samhällsbyggnadskontoret om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att skrotningen redovisas för samhällsbyggnadskontoret
 • Informera samhällsbyggnadskontoret om du installerar nya aggregat på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

1.   Årsrapport                               

Årsrapport ska lämnas till samhällsbyggnadskontoret om den totala mängden koldioxidekvivalenter (CO2e) i anläggningen någon gång under året överstigit 14 ton. Endast aggregat på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas med. Årsrapport med resultat från föregående års läckagekontroller ska upprättas och skickas in senast 31 mars.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Operatörens (vanligtvis är det den som är ägare som är operatör) namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress. 
 2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Kontaktuppgifter
 5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen. 
 6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.
 7. Certifierad kylentreprenör. Här kan du se om din kylentreprenör är certifierad - www.incert.se.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen. 
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll. 
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.
 12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

2.   Regler vid läckagekontroll

Intervaller för läckagekontroller bestäms av mängden koldioxidekvivalenter i köldmedieanläggningen.

Mängden koldioxidekvivalenter       Läckagekontroller
5–49 ton koldioxidekvivalenter 1 gång per 12 månader
50–499 ton koldioxidekvivalenter  1 gång per 6 månader
500 ton koldioxidekvivalenter eller mer 1 gång per 3 månader


Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

3.   Förbjudna köldmedier

Från och med 1 januari 2020 får vissa nyproducerade köldmedier inte användas till påfyllnad av utrustning. Påfyllnadsförbudet gäller då båda dessa kriterier är uppfyllda:

 • Det nyproducerade köldmediet har en GWP-faktor (Global Warming Potential) på mer än 2500
 • Kylsystemet innehåller köldmedier motsvarande 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer

Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C.

Köldmedier som betecknas som CFC omfattas av användningsförbud medan de som betecknas som HCFC omfattas av nyinstallations- och påfyllnadsförbud.

4.   Anmälan vid nyinstallation eller konvertering av aggregat

Innan du låter installera en ny köldmedieanläggning som sammanlagt innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du göra en anmälan till samhällsbyggnadskontoret. Detsamma gäller om du ska konvertera ett aggregat på 14 ton eller mer. Anmälan ska lämnas in i god tid före installation eller konvertering. Tänk på att du i möjligaste mån ska välja det köldmediealternativ som har lägst effekt på klimatet. I samband med installation eller uppstart av aggregat innehållande köldmedier motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska installationskontroll genomföras.

Blanketter för anmälan och installationsrapporter tillhandahålls av de certifierade företag som är tillåtna att göra ingrepp i köldmedieanläggningar.

När du anmält köldemedieanläggningen till samhällsbyggnadskontoret får du en klassificering, som visar att du ska betala en avgift enligt Oskarshamns kommuns taxa.

Om du tar över en verksamhet eller anläggning

Kom ihåg att meddela samhällsbyggnadskontoret om anläggningen byter ägare eller om ni ändrat adress. Görs inte detta debiteras tidigare verksamhetsutövare års- och tillsynsavgifter, eller sanktionsavgift.

5.   Skrotning av köldmedieanläggningar

Det är bara certifierade företag som får demontera och skrota en köldmedieanläggning. Vid skrotningen upprättar företaget en skrotningsrapport. En kopia av skrotningsrapporten som det certifierade företaget utfärdar ska redovisas på följande årsrapport.

Köldmedier sorteras som farligt avfall, du som operatör ansvarar för att köldmediet tas omhand på rätt sätt.

6.   Miljösanktionsavgifter

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter, som är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser. Avgifter för överträdelser finns fastställda i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. De överträdelser som kan resultera i miljösanktionsavgift är bland annat:

 • Utebliven anmälan av aggregat (5 000 kr)
 • Kraven på register har inte uppfyllts (2 000 kr)
 • Kontroller har inte utförts (5 000 kr)
 • Rapporten lämnas in för sent, d.v.s. efter 31 mars (1 000 kr)
 • Använt icke-certifierat företag för installation, underhåll eller kontroll (10000 kr)

Upprepad överträdelse kan medföra dubbel miljösanktionsavgift.