PCB - inventering och sanering

PCB (polyklorerade bifenoler) är ett samlingsnamn för ett flertal giftiga och svårnedbrytbara ämnen som började framställas och användas på 1930-talet. Dessa ämnen anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön och har skadliga effekter på både djur och människor. PCB kan bland annat ge försvagat immunförsvar, sämre fertilitet, ökad cancerfrekvens och nedsättning av det centrala nervsystemets funktion och är en av orsakerna till populationsminskningar hos till exempel utter, säl och havsörn.

PCB har använts för olika tillämpningar i byggsektorn mellan åren 1956 och 1973. Bland annat användes PCB som mjukgörare i fogmassor, förseglingsmassor  och golvmassor. Det har också använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer. När man blev medveten om de negativa effekterna av PCB i miljön förbjöds användningen i Sverige år 1972. På grund av att det tar så lång tid att bryta ner PCB finns ämnena fortfarande kvar i omlopp i naturen och är spridda över hela världen. PCB sprids fortfarande till miljön bland annat genom läckage från byggnader.

Förordning om PCB

Förordningen om PCB med mera (2007:19) trädde i kraft den 1 mars 2007. Förordningen ställer krav på fastighetsägare gällande inventering och sanering av PCB i byggnader. Den som äger flerbostadshus eller industribyggnader som är byggda mellan åren 1956-1973 är skyldiga att inventera dessa (en och tvåbostadshus är undantagna). Om det vid inventering konstaterats finnas PCB i fogmassa eller halkskyddad golvmassa i halter över 500 ppm finns det också krav på att dessa ska saneras.

Inventering och sanering

Enligt förordningen om PCB så skulle fog- och golvmassor med mer än 500 ppm PCB ha sanerats senast den 30 juni 2016. Det mesta bedöms vara sanerat, men det kan fortfarande finnas fastigheter kvar som har PCB-haltig fogmassa eller golvmassa. Om man konstaterar PCB i en fastighet ska detta saneras. Innan en sanering påbörjas måste en anmälan göras till Samhällsbyggnadskontoret minst tre veckor innan saneringsarbetet påbörjas.

Fog- och golvmassor med halter mellan 50 – 500 ppm PCB ska saneras senast i samband med ombyggnad, renovering eller rivning av byggnaden.

Det är viktigt att endast seriösa företag anlitas för saneringen. För att inte riskera att sprida PCB till miljön vid en sanering måste PCB-haltigt material som avlägsnas från en byggnad samlas in noggrant. Det behövs marktäckning med tät anslutning mot byggnaden. Vid slipning och annan mekanisk bearbetning behövs starka dammsugare som fångar upp dammet som uppstår. Flera aktörer har tagit fram information om hur en sanering ska genomföras, se länkar.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00

Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress
Varvsgatan 8
Oskarshamn