Förorenade områden

Förorenade områden kan vara mark, vatten, sediment eller byggnader som är så förorenade att halterna påtagligt överskrider regionens normala nivåer.

Uppkomsten av förorenade områden är knuten till industrialiseringen. Flera av Kalmar läns större och prioriterade förorenade områden är grunda havsvikar där föroreningarna finns i sedimentet.

Att åtgärder sätts in är en förutsättning för att pågående spridning upphör och för att Kalmar län ska uppfylla miljömålet Giftfri miljö som syftar till att vi ska lämna en miljö fri från gifter till våra barn.

Efterbehandlingsansvaret

Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till att mark- eller vattenområden eller byggnader har förorenats så mycket att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är ansvarig för efterbehandling. Kan inte någon verksamhetsutövare bekosta efterbehandling så är den som har köpt fastigheten (efter 1999-01-01) efterbehandlingsansvarig om hen kände till föroreningarna, eller borde ha upptäckt dem. Syftet med det är att få till stånd markundersökningar före försäljning av fastigheter för att på så sätt få marknadens mekanismer att bidra till en bättre miljö. Om köpet avser en privat bostadsfastighet måste köparen ha känt till föroreningen för att denne ska kunna bli ansvarig. Fastighetsägaren kan också bli ansvarig för spridning av föroreningar som verksamhetsutövare vid så kallade "förvaringsfall" (till exempel läckage från nedgrävda tunnor, cisterner eller avfallsdeponier).

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige ska utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen.

Upplysningsskyldigheten

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta tillsynsmyndigheten (Samhällsbyggnadskontoret) om en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön upptäcks på fastigheten. Uttrycket "den som äger eller brukar en fastighet" omfattar också exploatörer och andra tillfälliga nyttjare.

Anmälningsplikt vid sanering

Det är förbjudet att påbörja en efterbehandlingsåtgärd utan att anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden har gjorts. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa. Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande kan då tillämpas.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Det kan till exempel gälla hur förorenade massor kommer att förvaras, transporteras och behandlas eller tas om hand och vilka skyddsåtgärder som planeras för att undvika spridning av farliga ämnen i samband med saneringen. Beskrivning av hur resultatet av saneringen kommer att kontrolleras och redovisas bör också ingå. I vissa fall kan även en miljökonsekvensbeskrivning behövas. Anmälningshandlingarna ska ges in i två exemplar. Samhällsbyggnadsnämnden kan sedan meddela att anmälan lämnas utan åtgärd, meddela råd, förelägga om skyddsåtgärder eller förbjuda åtgärden.

Ansvarsbestämmelser

Om en saneringsåtgärd påbörjas utan att anmälan har gjorts har Samhällsbyggnadsnämnden skyldighet att anmäla det till polis och åklagare. Bestämmelser om ansvar finns i miljöbalken 29 kap och där framgår bl a att den som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar någon annan åtgärd utan att ha inhämtat tillstånd eller gjort en anmälan som föreskrivs i miljöbalken kan dömas för otillåten miljöverksamhet.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn