Djurhållning

1. Viktigt om djurhållning

Alla djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdom och lidande. Djuret ska också ha möjlighet att leva så naturligt som möjligt. Djurskyddslagen gäller för alla husdjur och även andra djur som hålls i fångenskap.

Du ska också se till att ditt djur inte stör dina grannar. I vissa fall krävs tillstånd för att hålla djur.

2. Djur inom detaljplanelagt område

Tillstånd

De djur som du behöver tillstånd för att få ha inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser är:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller hönsfåglar, som inte är vanliga sällskapsdjur
  • Orm

Du söker tillstånd för detta hos Samhällsbyggnadskontoret. Med ansökan behöver du bifoga en karta eller ritning över fastigheten samt en beskrivning av din djurhållning.

Tillståndet är personligt

Tillståndet är personligt och knutet till en viss fastighet. Om du flyttar måste du söka ett nytt tillstånd.

Avgift

Du betalar en avgift för vår handläggning av ansökan om tillstånd.

Att tänka på

  • Djurhållning får inte orsaka olägenheter för människors hälsa för de som bor runt dig, till exempel genom lukt- och ljudstörningar
  • Djurhållning ska ske på ett djurskyddsmässigt lämpligt sätt
  • Hantering av gödsel ska ske utan olägenheter för omgivningen. Gödsel bör tas omhand lokalt
  • Prata med dina närmaste grannar om dina planer

3. Djurskydd och vanvårdade djur

Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddet i länet. Om du misstänker att ett djur behandlas illa kontaktar du Länsstyrelsen. Om situationen är akut och du inte får kontakt med någon på Länsstyrelsen, kan du kontakta Polisen på telefonnummer 114 14.

4. Om du blir du störd av ett djur

Om du blir störd av ett djur, till exempel av att en hund skäller ska du i första hand kontakta ägaren. Om det inte hjälper kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

Om du blir attackerad av ett djur, till exempel en arg hund, ska du ringa till Polisen på telefonnummer 114 14.

Anmälan om lösspringande djur görs till Polisen.

5. Hundar och katter

Samhällsbyggnadskontoret tar regelbundet emot klagomål på skällande hundar och på katter som uträttar sina behov i grannens trädgård, i sandlådor med mera.

Det är djurägarens ansvar att hålla sina djur under den uppsyn som krävs för att hindra att djuren orsakar en störning eller olägenheter för andra. Det finns även människor som är allergiska eller rädda för hundar och katter.

Vad handläggs inte av Samhällsbyggnadskontoret?

Klagomål på lösspringande katter och kaniner, bedöms normalt inte vara olägenhet enligt miljöbalkens definition.

6. Orm och giftiga djur

Att söka tillstånd

Du söker tillstånd för att få hålla orm eller andra giftiga djur hos Samhällsbyggnadskontoret. Det gör du genom att skicka in en ansökningsblankett. Tillstånd krävs när du bor inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Om du är osäker på om du omfattas av kraven på tillstånd kontaktar du Samhällsbyggnadskontoret.

Tillsammans med ansökan behöver du bifoga uppgifter om:

  • Vilken typ av bostad du bor i
  • Vilken art och hur många
  • Hur ormarna kommer att förvaras

Avgift

Du betalar en avgift för vår handläggning av din ansökan om tillstånd.

Att tänkta på om du har orm

Alla ormar ska hanteras och förvaras så att de inte kan rymma. Dina ormar ska inte orsaka olägenhet för människors hälsa. Det är även viktigt att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller jobbar med fastighetsservice kan göra det utan risk för sin egen säkerhet.

Du ska ta hand om dina ormar på ett djurskyddsmässigt lämpligt sätt. Prata med dina närmaste grannar om dina planer. Om du hyr din bostad behöver du även prata med din hyresvärd.

7. Nedgrävning av död häst

Från och med 1 februari 2015 gäller nya regler för nedgrävning av död häst. Du behöver inte längre ha tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner en död häst. Däremot måste du fortfarande få platsen godkänd och villkor för nedgrävningen av Samhällsbyggnadskontoret.

Grundregeln är att döda hästar, liksom andra större livsmedelsproducerande djur, ska sändas till destruktion med en godkänd kadavertransport.

Samhällsbyggnadskontoret besöker platsen där du vill att nedgrävningen ska ske. Vi utser ett lämpligt område så att påverkan på omgivningen, som vattenbrunnar, grundvatten, sjöar och åar ska bli så liten som möjligt.

Samhällsbyggnadskontoret tar ut en timavgift och eventuell besöksavgift enligt taxa för handläggningen.

Vill du begrava ett mindre husdjur, som hund, katt, ödlor, ormar och liknande, kan du göra detta på din egen fastighet. Du måste dock se till att det inte förekommer någon risk att omgivningen påverkas, som till exempel din grannes vattenbrunn.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn