Cisterner

1. Installera ny cistern

När en ny cistern ska installeras eller en befintlig cistern ska flyttas så ska Samhällsbyggnadskontoret informeras minst 4 veckor innan installationen påbörjas.

Följande cisterner omfattas av informationsplikten:

  • Cistern i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter och innehåller brandfarlig vätska eller spillolja.
  • Cistern ovan mark, som rymmer mer än 1 kubikmeter och innehåller brandfarlig vätska eller spillolja.
  • All hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

2. Tillstånd för brandfarlig vara

Hantering av brandfarliga vätskor kan det också krävas tillstånd av räddningstjänsten. Har du frågor om vilka tillstånd och regler som gäller vid förvaring av brandfarliga varor ska du kontakta Räddningstjänsten för mer information.

3. Krav inom vattenskyddsområde

Cisterner och rörledningar är placerade inom ett vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd. För cisterner som ställs ovan mark ska det sekundära skyddet bestå av en invallning. Även hantering av brandfarliga vätskor eller spilloljor med mer än 250 liter inom ett vattenskyddsområde måste ha ett sekundärt skydd.

Invallningen ska rymma hela cisternens innehåll. För flera cisterner inom samma invallning gäller att invallningen ska rymma den största cisternens volym plus 10 % av övriga cisterners totala volym.

Vid påfyllningsrör till cistern placerad inom vattenskyddsområde ska en skylt med "VATTENSKYDDSOMRÅDE" vara uppsatt. Skylten ska också innehålla information om:

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Volym
  • Högsta fyllningsflöde
  • Innehåll

Inom vattenskyddsområden finns också fastställda skyddsföreskrifter för det specifika området. Om vattenskyddsområdets föreskrifter innehåller strängare krav än de som anges i Naturvådsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, så är det vattenskyddsområdets föreskrifter som gäller.

4. Besiktning av cisternen

För att säkerställa att din cistern är i gott skick och inte ska påverka miljön ska du se till att cisternen besiktigas regelbundet av ackrediterad personal. Regler kring besiktning av cisterner finns i MSBs föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. Efter besiktningen får du en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska sparas och kunna visas för tillsynsmyndigheten.

5. Om cisternen läcker

Upptäcker du att olja läckt ut i marken eller i en byggnad ska Samhällsbyggnadskontoret omedelbart underrättas. Om marken måste saneras ska du göra en skriftlig anmälan innan du påbörjar saneringen.

6. Anmäl cistern som tas ur bruk

Tänker du ta en cistern ur bruk ska Samhällsbyggnadskontoret informeras om detta i god tid innan åtgärden sker.

En cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras på ett sådant sätt att spill eller läckage förhindras vid tömning/rengöring. Rester av brandfarlig vara eller spillolja betraktas som ett farligt avfall och ska lämnas till godkänd omhändertagare för denna typ av avfall.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00

Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress
Varvsgatan 8
Oskarshamn