Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som är färg- och luktfri. Den bildas vid sönderfall av radium, som i sin tur uppkommer genom sönderfall av uran. Radon i bostäder kan komma från marken där huset står, byggmaterial i huset eller hushållets vattenförsörjning.

Gränsvärden för radon

Gräns- och riktvärden finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Människor som bor i bostäder med radonhalter över 200 Bq/m³ kan få hälsoproblem och det kan krävas åtgärder för att sänka halterna i bostaden.

Lokala undersökningar

Vid undersökningar klassas marken i högrisk-, normalrisk- och lågriskområden. De största delarna av Oskarshamns kommun utgörs av normalriskområden. Grusåsar, Oskarshamns centralort och Götemarsområdet är dock högriskområden.

Radonmätning

Risken för hög radonhalt varierar från hus till hus och kan inte uteslutas i någon bostad utan mätning. Vid årsmedelmätning ska mätningar ske vid minst 2 mätpunkter och i minst två månader, gärna tre till fyra månader.

Mätningen kan påbörjas tidigast den 1 oktober och avslutas senast 30 april eftersom metoden är beroende av att bostaden är uppvärmd. Mätpaketen innehåller två spårfilmsdosor och instruktioner om hur du hänger upp dem. I hus med tre bebodda våningsplan (hit räknas även en gillestuga i källaren) beställs en extra dosa. I subterränghus med fyra bebodda nivåer kan du behöva ytterligare en dosa.

Resultaten av mätningen skickas både till berörd fastighetsägare och Samhällsbyggnadskontoret där de förs in i ett radonregister.

Kostnadsfri radonmätning

Oskarshamns kommun har under en lång rad av år bekostat en kostnadsfri mätning. Erbjudandet gäller samtliga permanentboende privatpersoner i kommunen vars villafastighet ännu inte har mätts med spårfilmsmetoden och är byggda före 1981.

Fastighetsägare som inte uppfyller kraven för gratis mätning har möjlighet att beställa mätpaket till självkostnadspris (ca 350 kr för ett mätpaket med två spårfilmsdosor).

Blankett för beställning av radonmätning finns att ladda hem under "Blanketter för radon". Ni som inte kan ladda ned blanketten här från hemsidan kan ringa samhällsbyggnadskontoret via 0491-88 000, och få en blankett hemskickad.