Brandskydd i serveringslokaler – serveringstillstånd

Bakgrund

Räddningstjänsten utgör en av flera remissinstanser vid ansökan om serveringstillstånd för alkohol. Räddningstjänsten bedömer om lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Krav på dokumentation

För att räddningstjänsten ska kunna yttra sig avseende lokalens lämplighet krävs dokumentation som styrker utformningen av brandskyddet i lokalen. Dokumentationen kan bestå av en upprättad brandskyddsbeskrivning/ brandskyddsdokumentation med tillhörande brandskyddsritningar.

Följande punkter gällande brand- och utrymningssäkerhet kommer att beaktas vid ansökan:

 • Bygglov, beakta att rätt bygglov finns för verksamheten.
 • Ritning över lokalen, lokalens utformning där möblering framgår.
 • Personantal, beräkning utifrån lokalens förutsättningar.
 • Utrymningsvägar, antal och utformning.
 • Gångavstånd, till utrymningsvägar inom lokalen.
 • Brandskyddskontroll, godkänt protokoll gällande im-rökkanal.
 • Dörrar samt beslag, slagriktning, dörrmått och beslag.
 • Nödbelysning, vägledande markeringar, utrymningsskyltar med mera.
 • Brandtekniska avskiljningar, köksdelen mot publika ytor med mera.
 • Släckutrustning, handbrandsläckare med mera.
 • Ytskikt, omslutande väggar och tak i lokalen.
 • Gasolhantering, tillstånd ska sökas av nya ägaren.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Det krävs även ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som är anpassat efter de förutsättningar som finns för verksamheten. SBA-dokumentationen behöver inte bifogas i ansökan, men kommer att kontrolleras vid den tillsyns som räddningstjänsten genomför i samband med yttrandet.

Kommer gasol användas?

 • Läs mer om gasol i restauranger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats.
 • Överskrider du tillståndspliktig mängd måste du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara hos Räddningstjänsten Sydost.

Har du frågor angående brandskydd i serveringslokaler?

Har du några frågor angående brandskydd i serveringslokaler skicka gärna mejl till info@rtso.se eller ring 0480-45 75 10.