Försäljning av tobaksvaror

1. Vad är tobaksvaror?

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på (se EU-direktiv 2001/37/EG). Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

2. Ny lagstiftning

Sverige fick en ny tobakslagstiftning som trädde i kraft 2019-07-01, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag vilken ersatte Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Detta innebär att det införts tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får endast bedrivas av den som har tillstånd.

Tillståndsplikt

Tidigare har försäljningsställen endast behövt anmäla till kommunen att man tillhandahåller tobak. Med den nya tobakslagstiftningen krävs att alla ställen som säljer tobaksvaror ska ansöka om tillstånd för att få sälja  tobaksvaror.

Du som tänker börja sälja tobaksvaror måste numera ha fått ett tillstånd innan du börjar försäljningen.

Vid försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare är det fortfarande anmälningsplikt även efter den nya tobakslagen börjat gälla.

Samhällsbyggnadskontoret handlägger alla ansökningar och utredningar om tillstånd enligt tobakslagen i Oskarshamns kommun.

3. Hur går ansökan till?

Ansökningsblankett hittar ni på vår hemsida. Tillsammans med ansökningsblanketten ska ni bifoga ett egenkontrollprogram för er verksamhet.

Tobakshandläggaren gör en prövning om personlig lämplighet av den sökande. För att bedöma lämpligheten skickar handläggaren ut remisser för yttranden till polismyndigheten och i vissa fall till tullverket. Handläggaren kommer även göra en ekonomisk granskning. Remissvar från andra myndigheter kan försvåra omständigheterna för verksamheten att få ett tillstånd beviljat. I dessa fall kan det till exempel bero på begångna brott.

När utredningen är klar skickar vi svar till den sökande. Ansökningstiden varierar beroende på ärendets art och när under året ansökan inkommer (under sommarperioden kan det ta längre tid).

4. Program för egenkontroll

Vid försäljning av tobaksvaror är du skyldig att kontrollera försäljningen så att du följer de regler som finns. Därför måste det finnas ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Kontaktuppgifter till ansvariga personer ska också finnas med.

Egenkontrollsprogrammet ska skickas in till samhällsbyggnadskontoret tillsammans med tillståndsansökan av tobaksförsäljning. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

5. Identitetsmärkning och säkerhetsmärkning

Styckförpackningar till tobaksvaror ska förses med unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Tillverkare och importörer bär ansvaret.

6. Kommunens tillsyn

Kommunens tobakshandläggare utför besök på samtliga försäljningsställen i kommunen.

Vid tillsynsbesöket kommer vi bland annat att kontrollera:

  • Förvaring av tobak i lokalen samt lagringsutrymmen.
  • Skyltning i butiken och märkning av tobaksprodukterna. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och synbar skylt med information om 18-årsgräns. Marknadsföring och reklam får inte vara påträngande eller uppmuntrande.
  • Spårbarhet. Att produkterna är inköpta lagligt och är skattade för.
  • Åldersgräns. Kommunen kan genomföra kontrollköp av tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter med hjälp av en ung vuxen. Syftet är att kontrollera den som lämnar ut dessa varor, förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år.
  • Vilken information som de anställda på försäljningsstället har fått om vad som gäller vid försäljning av tobaksvaror.

7. Avgifter

Tillståndsavgift

Vid tillståndsprövning av ansökan om tillstånd tas en fast avgift ut motsvarande 6 timmars handläggning. Ansökningsavgiften betalas innan handläggningen av ärendet påbörjas. Handläggningskostnaden ska betalas inom tre veckor, annars avslutas ärendet.

Avgift med anledning av ansökan om tillstånd ska betalas även om ansökan avslås.

Tillsynsavgift

Vid försäljning av tobaksvaror tas en årlig tillsynsavgift ut från och med det kalenderår då verksamheten börjar. Storleken på avgift beror på hur många av varuslagen tobak, elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel som anläggningen har till försäljning.

Om fast årlig avgift inte kan tas ut, används timavgift för handläggningstiden. Det kan vara vid ändringsanmälan eller anmälan av verksamhet som är av kortvarig karaktär. Om den sammanlagda tiden understiger en halv timme tas ingen avgift ut.

8. Mer information

Mer information om regler kring försäljning av tobaksvaror finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn