Tillsyn inom plan- och bygglagen

Tillsyn

Det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att övervaka att plan- och bygglagen och de föreskrifter och beslut som har utarbetats med stöd av lagen följs. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. Samhällsbyggnadsnämnden kan dock inte känna till alla förseelser i kommunen. Vanligtvis får nämnden kännedom om tillsynsärenden genom att någon tar kontakt och lämnar frågor eller upplysningar. Då är nämnden skyldig att utreda om den behöver ingripa.

Exempel på tillsynsområden

Olovligt byggande

När en åtgärd som kräver bygg-, mark- eller rivningslov har påbörjats utan lov kallas det olovligt byggande, eller svartbygge i dagligt tal.

Enkelt avhjälpta hinder

Plan- och bygglagen anger att alla enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet och hinder för användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Det finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Det finns krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk samt krav på när och hur motordrivna anordningar får användas.

Lekplatser

Det ställs krav på lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller redskap på en lekplats.

Ovårdad tomt eller fastighet

Det är fastighetsägaren som har skyldighet att hålla tomt och byggnader i vårdat skick. Detta gäller även för tomter som inte är bebyggda. Exempelvis får inte grenar breda ut sig så att det blir till olägenhet för omgivningen eller trafiken. Även risken för olycksfall ska begränsas, exempelvis genom att staket eller växtlighet inte skymmer sikten för bilister och cyklister.

Vill du göra en anmälan?

Om du vill anmäla ett misstänkt olovligt byggande, en ovårdad tomt eller fastighet är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontoret. Det vi vill ha är följande:

  • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden
  • En beskrivning av åtgärden och om den är pågående eller inte
  • Gärna ett eller flera fotografier
  • Dina kontaktuppgifter om du önskar återkoppling i ärendet.

Du kan givetvis också välja att vara anonym i din anmälan.

Alla inkomna anmälningar betraktas som allmän handling enligt offentlighetsprincipen.  Tänk därför på att om namn, telefonnummer, mailadress eller liknande finns med eller syns på anmälan räknas det som allmän handling och är därför inte anonym. När din identitet, telefonnummer, mailadress är känd för myndigheten kan du alltså inte själv bestämma om uppgiften ska lämnas ut eller inte.

Tillsynen är till för en bra boendemiljö – för alla

För att vi människor ska trivas och må bra krävs det att vår boendemiljö är god. Det innebär att den bland annat ska vara säker, tillgänglig och inte skada vår hälsa. Byggnader som inte är säkert uppförda, har bristande underhåll, ovårdade tomter, undermålig ventilation i byggnadsverk eller hissar som inte fungerar är saker som påverkar vår boendemiljö negativt. För att råda bot på detta har samhällsbyggnadsnämnden ett ansvar att ingripa enligt plan- och bygglagen.

Kontakta oss
Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)