Vad gäller för solceller?

Krävs det bygglov för solceller eller solfångare?

För en- och tvåbostadshus krävs normalt inte bygglov för solceller eller solfångare inom detaljplan under förutsättning att:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form och takets vinkel
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Vi rekommenderar dock dig att alltid ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret innan du påbörjar arbetet för att vi ska kunna göra en bedömning om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefull. Byggnaden behöver inte vara märkt i en detaljplan eller liknande för att åtgärden ska kunna innebära en förvanskning.

Observera att för paneler som är uppresta i annan vinkel än byggnadens takvinkel krävs i regel bygglov. Även så kallade tak- eller fasadintegrerade solceller kräver i regel lov.

För övriga byggnader, som inte är en- eller tvåbostadshus, krävs bygglov för installation av solceller eller solfångare om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Kontakta samhällsbyggnadskontoret för en bedömning om lov krävs.

Även om åtgärden inte kräver lov, kan åtgärden beröra bärande konstruktion och då kräva en anmälan. Kontakta byggnadsinspektör via Servicecenter 0491-88 000 för mer information.

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30.

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.