Vad är Attefall?

Attefallsåtgärder kan du som har ett en- eller tvåbostadshus göra, men först måste du skicka in en anmälan med tillhörande ritningar till samhällsbyggnadskontoret. Observera att en anmälningspliktig åtgärd inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

Attefallsåtgärder får göras i strid mot gällande detaljplan som till exempel att uppföra byggnader på prickmark (mark som inte får bebyggas) eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt. 

Åtgärder som du kan göra enligt attefallsregler

Attefallshus

Du får uppföra ett attefallshus i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Attefallshuset får vara högst 30,0 kvadratmeter oavsett om det är en komplementbyggnad (garage, gäststuga, förråd etcetera)  eller om det är ett komplementbostadshus. Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara högst 4,0 meter. Om ett attefallshus placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Ett attefallshus får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park m.m.), i så fall måste du söka bygglov.

Uppförandet av ett attefallshus får strida mot bestämmelser i detaljplan. Byggnaden får bl.a. uppföras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Du får också uppföra ett attefallshus på en tomt som redan har använt hela sin byggrätt.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra ett Attefallshus, t.ex. om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område. Om du är osäker är du alltid välkommen att kontakta oss.

Tillbyggnad

Du får uppföra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnadens höjd får inte överstiga höjden på det befintliga bostadshuset. Om en attefallstillbyggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

En attefallstillbyggnad får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park m.m.), i så fall måste du söka bygglov.

En attefallstillbyggnad får strida mot bestämmelser i detaljplan. Byggnaden får bland annat uppföras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. En attefallstillbyggnad får också uppföras på en tomt som redan har använt hela sin byggrätt.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra en attefallstillbyggnad, t.ex. om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område. Om du är osäker är du alltid välkommen att kontakta oss.

Takkupor

Du får bygga högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus.  Finns det redan en takkupa får du endast bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om åtgärden innebär att du måste göra ingrepp i byggnadens bärande delar, måste du ansöka om bygglov.

Inreda ytterligare en bostad

Du får inreda ytterligare en självständig bostad. Denna åtgärd gäller endast för dig som har ett enbostadshus. För att åtgärden ska vara bygglovsbefriad får inga yttre förändringar på byggnaden göras.

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30.

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.