När behövs anmälan?

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

  • Attefallsåtgärder
  • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad
  • Ändring av en bärande konstruktion eller om en byggnads planlösning påverkas avsevärt
  • Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal, hiss eller ventilation
  • Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vatten och avlopp
  • Ändring av en byggnad som påverkar brandskyddet
  • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

Mer information om anmälningspliktiga åtgärder hittar du under rubriken "Anmälan, ej bygglovspliktiga åtgärder".