Vilka regler gäller för friggebodar?

Bygga friggebod

Du får uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnadsarean för samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara högst tre meter. Tänk på att byggnaderna ska anpassas till omgivningen och att de inte får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.

En friggebod får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

Uppförandet av friggebod får strida mot bestämmelser i detaljplan. Byggnaden får bland annat uppföras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Du får också uppföra en friggebod på en tomt som redan har använt hela sin byggrätt.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra en friggebod, till exempel om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område. Är du osäker är du välkommen att kontakta oss innan du börjar bygga.