Vad ska ansökan för bygglov innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om bygglov är:

  • Blankett - Ansökan om bygglov
  • Blankett - Teknisk beskrivning
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Planritning, skala 1:100
  • Fasadritning, skala 1:100
  • Sektionsritning, skala 1:100
  • Ev. nybyggnadskarta
  • Ev. anmälan om kontrollansvarig
  • Ev. kontrollplan
  • Ev. uppmätningsritning

En situationsplan upprättas på ett kartutdrag. För att beställa ett kartutdrag kan du vända dig till kartavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret.

Vid större åtgärder som t.ex. nybyggnad av en villa krävs en nybyggnadskarta istället för en situationsplan. En nybyggnadskarta kan beställas hos kartavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret.

Enligt plan- och bygglagen ska alltid en kontrollansvarig finnas för varje ärende. Vid ett enklare ärende godtar vi att byggherren själv ser till att åtgärderna blir rätt utförda.

Bra att tänka på:

Samtliga handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Ritningar ska inte vara på rutat papper, i färg eller 3D.På situationsplanen är det viktigt att ange avstånd till tomtgränser och närstående byggnader. Vid en ombyggnad i bostaden är det viktigt att märka ut vad som är befintligt och vad som är nytt. Vid tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt. Plan-, fasad- och sektionsritningar ska överensstämma med varandra.

Kom ihåg...

För att få en snabbare handläggning av din bygglovansökan är det viktigt att den är komplett när du lämnar in den. Om du behöver lämna in fler handlingar till den tekniska granskningen informerar vi dig om det. Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan. När ärendet är komplett meddelar vi dig om detta.

Exempelritningar finns på Mittbygge.se

På Mittbygge.se finns tips om vilka dokument som kan behövas beroende på vilken åtgärd du söker lov för.