Behöver jag bygglov för murar, plank, staket eller stängsel?

Murar och plank

  • Du behöver ansöka om bygglov för att uppföra en mur som har en höjd            över 50 cm. Muren får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
  • Ett plank som har en genomsiktlighet som är mindre än 50 % av ytan, oavsett höjd kräver bygglov.

Bygglovsbefriad skyddad uteplats

  • En skyddad uteplats får byggas vid en- och tvåbostadshus. Muren eller planket ska vara inom 3,6 meter från bostadshuset med en höjd på max 1,8 meter. Muren eller planket från inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande. När en skyddad uteplats med mur eller plank placeras närmare gräns mot allmän plats än 4,5 meter räknas den inte som bygglovsbefriad och kräver därför bygglov.

 Staket och stängsel

  • Ett staket kräver inte bygglov om genomsiktligheten är mer än 50 % och höjden inte överstiger 1,10 meter.
  • Ett stängsel som är utformat med maskor, typ "Gunnebostängsel" kräver inte bygglov.

Tänk på att det är bra att få ett medgivande av berörda grannar innan du påbörjar åtgärden.