Frågor och svar om bygglov och anmälan

Här hittar du information om de vanligaste frågorna som rör bygglov, attefall och anmälan.

För alla ärenden som kräver bygglov eller anmälan gäller att du inte får påbörja åtgärden innan du har fått ett startbesked.

Du är välkommen att kontakta byggavdelningen om du har frågor om ditt projekt.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller anmälan för att:

Anordna en skyddad uteplats

Du får anordna en bygglovsbefriad skyddad uteplats med en mur eller ett plank under följande förutsättningar:

 • Muren eller planket uppförs inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter från marknivå. Om exempelvis ett plank placeras på ett upphöjt altandäck, räknas plankets höjd från marknivån.
 • Muren eller planket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
 • Muren eller planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

Anordna ett skärmtak

Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Det du måste tänka på är att skärmtaken tillsammans inte får överskrida 15 kvadratmeter eller placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Bygga friggebod

Du får uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset.

 • Den sammanlagda byggnadsarean för samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara högst tre meter.
 • Tänk på att byggnaderna ska anpassas till omgivningen och att de inte får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
 • En friggebod får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra en friggebod, till exempel om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område. Är du osäker är du välkommen att kontakta oss innan du börjar bygga.

För områden utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanerat område kan det finnas fler undantag från bygglov och anmälan. Kontakta oss för mer information.

Bygglov krävs bland annat när du ska:

 • bygga en ny byggnad eller anläggning
 • göra en tillbyggnad
 • glasa in en altan
 • ändra en byggnads utseende, till exempel vid byte av kulör, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt vid insättning, byte eller borttagning av fönster och dörrar.
 • uppföra murar eller plank
 • flytta en befintlig byggnad
 • ändra användningssätt av en byggnad
 • anlägga en parkering

För områden utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanerat område kan det finnas undantag från bygglov och anmälan. Kontakta gärna byggavdelningen för mer information om vad som gäller för just ditt projekt.

Mer information om bygglov hittar du på sidan Bygglov och övriga tillstånd.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • Attefallsåtgärder, exempelvis nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad enligt attefallsreglerna
 • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan
 • Ändring av en bärande konstruktion eller om en byggnads planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal, hiss eller ventilation
 • Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vatten och avlopp
 • Ändring av en byggnad som påverkar brandskyddet
 • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde

Kontakta gärna byggnadsinspektören för mer information om vad som gäller för just ditt projekt.

Mer information om anmälningspliktiga åtgärder hittar du på sidan Anmälan, ej bygglovspliktiga åtgärder.

Handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om bygglov

 • Ansökan om bygglov - blankett
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Nybyggnadskarta, vid större åtgärder t.ex. nybyggnad av ett bostadshus (ersätter situationsplan)
 • Anmälan om kontrollansvarig, vid större eller komplicerade åtgärder - blankett
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Materialinventering av bygg- och rivningsavfall

Vi kan behöva fler handlingar för att göra en bedömning av ditt ärende. I så fall meddelar vi dig vad som behövs.

Om du behöver beställa en kartprodukt, exempelvis nybyggnadskarta eller en situationsplan (kartutdrag, bygglovskarta) kontakta kartavdelningen via Servicecenter 0491-88 000 eller skicka e-post till kartavdelningen@oskarshamn.se Du kan läsa mer om vilka kartprodukter som finns och kostnader på Kartprodukter - Oskarshamns kommun

Ansökan med tillhörande handlingar kan skickas per post till Samhällsbyggnadskontoret, Box 706, 572 28 Oskarshamn eller via e-post till sbk@oskarshamn.se

Bra att tänka på:

 • Det är viktigt att du har tänkt igenom vad du ska bygga innan du lämnar in din ansökan. De handlingar du skickar in gäller för ditt beslut om bygglov. Om du vill göra ändringar kan du behöva skicka in en ny ansökan och få ett nytt bygglov.
 • Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Ritningar ska inte vara på rutat papper eller i 3D.
 • På situationsplanen är det viktigt att ange avstånd till tomtgränser och närliggande byggnader. Byggnader och tillbyggnaders mått ska också redovisas.
 • Vid tillbyggnad eller ombyggnad ska det tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt på alla ritningar.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar ska överensstämma med varandra.

Om du lämnar in en komplett ansökan med tydliga och korrekta handlingar förkortar du tiden.  Kontakta gärna byggavdelningen om du behöver information om ansökan och vilka handlingar som kan behövas.

Murar och plank

Du behöver ansöka om bygglov för att uppföra en mur eller ett plank som exempelvis uppförs på din tomt eller i tomtgräns.

Om du vill uppföra en mur eller plank för att anordna en bygglovsbefriad skyddad uteplats får du göra det under följande förutsättningar:

 • Muren eller planket uppförs inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter från marknivå. Om exempelvis ett plank placeras på ett upphöjt altandäck, räknas plankets höjd från marknivån.
 • Muren eller planket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
 • Muren eller planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

 Staket och stängsel

 • Ett staket kräver vanligtvis inte bygglov om genomsiktligheten är mer än 50 procent och höjden inte överstiger 1,10 meter.
 • Ett stängsel som är utformat med maskor, typ Gunnebostängsel, kräver inte bygglov.

Tänk på att det kan vara bra att informera dina grannar innan du påbörjar åtgärden. 

Attefallsåtgärder kan du som har ett en- eller tvåbostadshus göra. Först måste du skicka in en anmälan med tillhörande ritningar och få ett startbesked innan du får börja bygga. Kontakta gärna byggavdelningen om du har frågor om en anmälan och vilka handlingar som kan behövas. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

En attefallsåtgärd får strida mot bestämmelser i detaljplan. Till exempel får ett attefallshus byggas på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Du får också göra en attefallsåtgärd på en tomt som redan har använt hela sin byggrätt. Du får inte påbörja ditt projekt innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, måste du söka bygglov. Detsamma gäller om byggnaden ligger inom särskilt värdefullt bebyggelseområde.

Det kan behövas andra tillstånd för att göra en attefallsåtgärd, t.ex. strandskyddsdispens.

De åtgärder som du kan göra enligt attefallsreglerna är:

Attefallshus

 • Du får uppföra ett attefallshus i omedelbar närhet av ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Byggnaden ska vara fristående.
 • Ett attefallhus kan vara en komplementbyggnad (ex. gäststuga, garage, förråd) eller ett komplementbostadshus.
 • Attefallshuset får ha en byggnadsarea om högst 30,0 kvadratmeter.
 • Taknockshöjden får inte överstiga 4,0 meter från medelmarknivå.
 • Om ett attefallshus placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
 • Ett attefallshus får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park m.m.), i så fall måste du söka bygglov.
 • Attefallshuset får inte placeras närmare 30,0 meter från järnväg.

Attefallstillbyggnad

 • Du får uppföra en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15 kvadratmeter på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Tillbyggnadens höjd får inte överstiga höjden på det befintliga bostadshuset.
 • Om en attefallstillbyggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
 • En attefallstillbyggnad får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park m.m.), i så fall måste du söka bygglov.

Takkupor

 • Du får bygga högst två takkupor på ett befintligt en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor.
 • Finns det redan en takkupa får du endast bygga ytterligare en takkupa.
 • Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd.
 • Om åtgärden innebär att du måste göra ingrepp i byggnadens bärande delar, måste du ansöka om bygglov.

Inreda ytterligare en bostad

Du får inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus. Detta gäller dock inte för ett bostadshus som är ett komplementbostadshus.

För att åtgärden ska vara bygglovsbefriad får inga yttre förändringar på byggnaden göras. 

Vad ska en anmälan som gäller en attefallsåtgärd innehålla?

 • Anmälan - Blankett (ej bygglovspliktig åtgärd)
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Konstruktionsritning
 • Materialinventering av bygg- och rivningsavfall

I vissa fall kan även en kontrollansvarig krävas, exempelvis för ett komplementbostadshus, då ska också följande handlingar lämnas in:

 • Anmälan om kontrollansvarig - Blankett (anmälan om kontrollansvarig)
 • Konstruktionsritning

Vi kan behöva fler handlingar för att göra en bedömning av ditt ärende. I så fall meddelar vi dig vad som behövs. 

Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Ritningar ska inte vara på rutat papper eller i 3D.

Var skickar jag min anmälan?

Anmälan med tillhörande handlingar kan skickas per post till Samhällsbyggnadskontoret, Box 706, 572 28 Oskarshamn eller lämnas in via e-post till sbk@oskarshamn.se

Bygga friggebod

En friggebod får strida mot bestämmelser i en detaljplan. Byggnaden får bland annat uppföras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Du får också uppföra en friggebod på en tomt som redan har använt hela sin byggrätt.

Detta gäller för friggebodar:

 • Du får uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Den sammanlagda byggnadsarean för samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara högst tre meter.
 • En friggebod får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
 • En friggebod får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.
 • Byggnaderna ska anpassas till stads- och landskapsbilden i området.

För områden utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanerat område kan det finnas fler undantag från bygglov och anmälan.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra en friggebod, till exempel om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område. Har du frågor, kontakta byggavdelningen för mer information.

Altaner och uteplatser

Om du ska bygga en altan eller en uteplats kan du behöva ansöka om bygglov. Det beror på hur du vill bygga altanen och var på din fastighet den placeras. Kontakta gärna byggavdelningen för mer information om vad som gäller för just ditt projekt.

Du får anordna en bygglovsbefriad skyddad uteplats med en mur eller ett plank under följande förutsättningar:

 • Muren eller planket uppförs inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om exempelvis ett plank placeras på ett upphöjt altandäck, räknas plankets höjd från marknivån.
 • Muren eller planket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
 • Muren eller planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

Inom ett område med detaljplan krävs det bygglov när byggnaden bland annat byter kulör, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial, fönster eller dörrar.

Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Kontakta gärna byggavdelningen för information om vad som gäller för just ditt projekt. Om du skickar bilder på byggnaden tillsammans uppgifter på vad du vill göra, så gör vi en bedömning om bygglov krävs. Det är bra om bilderna även visar omgivande bebyggelse. Glöm inte att skriva vilken fastighet det gäller. Vår e-postadress är sbk@oskarshamn.se.

Startbesked och slutbesked

En bygglovspliktig åtgärd får inte påbörjas eller tas i bruk innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked respektive ett slutbesked. Ett startbesked behandlar de tekniska delarna av byggnationen och det är detta beslut som säger att du får börja bygga. Innan du får ett startbesked behöver du skicka in ytterligare handlingar, utöver de som krävs för att få lov. I mer omfattande ärenden kan vi ibland behöva kalla dig till ett tekniskt samråd innan startbesked kan meddelas.

När du sedan är klar med byggnationen ska du skicka in de handlingarna som är begärda i startbeskedet för att vi ska kunna utfärda ett slutbesked. Ett slutbesked innebär att åtgärden får tas i bruk och att ärendet kan avslutas. I mer omfattande ärenden, där tekniskt samråd krävts, kommer vi att hålla ett slutsamråd innan slutbesked kan utfärdas.

Du behöver inte bygglov för att installera en eldstad. Däremot krävs en anmälan om du vill installera en ny eldstad, till exempel braskamin eller öppen spis, eller skorsten/rökkanal. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Du behöver lämna in en anmälan (blankett) med tillhörande handlingar och få ett startbesked innan du får påbörja åtgärden. De handlingar som behövs är en plan- och fasadritning och prestandadeklarationer.

Rådgör gärna med sotaren i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Krävs det bygglov för solceller eller solfångare?

För en- och tvåbostadshus krävs normalt inte bygglov för solceller eller solfångare inom detaljplan under förutsättning att:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form och takets vinkel
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Vi rekommenderar dock dig att alltid ta kontakt med byggavdelningen innan du påbörjar arbetet för att vi ska kunna göra en bedömning om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefull. Byggnaden behöver inte vara märkt i en detaljplan eller liknande för att åtgärden ska kunna innebära en förvanskning.

Observera att för paneler som är uppresta i annan vinkel än byggnadens takvinkel krävs i regel bygglov. Även så kallade tak- eller fasadintegrerade solceller kräver i regel lov.

För övriga byggnader, som inte är en- eller tvåbostadshus, krävs bygglov för installation av solceller eller solfångare om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Kontakta byggavdelningen för en bedömning om lov krävs.

Även om åtgärden inte kräver lov, kan åtgärden beröra bärande konstruktion och då kräva en anmälan. Kontakta byggnadsinspektör via servicecenter, 0491-880 00, för mer information.

Kontakta oss
Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30. 

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.