Energideklaration

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva.

Lagen om energideklaration för byggnader trädde ikraft fullt ut 2009.

Vilka byggnadstyper omfattas av energideklaration?

I huvudsak ska dessa byggnader ha en energideklaration:

  • Specialbyggnader över 500 kvadratmeter, som till exempel simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader ska alltid ha en giltig energideklaration. Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad.
  • Byggnader med nyttjanderätt, som till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler, som hyrs ut ska alltid ha en energideklaration. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration.
  • Byggnader som säljs ska ha en godkänd energideklaration senast vid försäljningstillfället. Nya byggnader (inklusive villor) ska energideklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk.

En energideklaration gäller normalt i tio år.

Vem ansvarar för att energideklaration utförs?

Det är byggnadsägaren som ansvarar för att det finns en energideklaration för byggnaden.

Byggnadens ägare utser även den sakkunnige energiexperten som ska upprätta energideklarationen. Energiexperten utfärdar en sammanfattning av energideklarationen som fastighetsägaren ska hålla tillgänglig.

Vem ansvarar för att reglerna följs?

Boverket är tillsynsmyndighet över energideklarationerna. Om fastighetsägaren inte kontrollerar sin byggnad i tid kan föreläggande om åtgärd bli aktuell. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

Vid nybyggnad bevakar samhällbyggnadsförvaltningen att de regler som finns kring energihushållningen följs enligt Boverkets Byggregler (BBR). Verifiering av byggnadens specifika energianvändning kan samordnas med en energideklaration enligt lagen om energideklaration för byggnader.

Läs gärna mer på Boverkets webbplats om energideklaration.

Kontakt
Byggavdelningen
Telefon: 0491-880 00 (via Servicecenter)