Bygglov och övriga tillstånd

Observera att en bygglovspliktig åtgärd inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

1. Bygglov

När krävs bygglov?

Bygglov krävs vanligtvis när du t.ex. ska:

 • bygga en ny byggnad eller anläggning
 • göra en tillbyggnad
 • glasa in en altan
 • ändra en byggnads utseende t.ex. vid insättning, byte eller borttagning av fönster och dörrar samt vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • uppföra murar eller plank
 • flytta en befintlig byggnad
 • ändra användningssätt av en byggnad
 • anlägga en parkering

Kontakta oss för mer information om vad som gäller för just ditt projekt (se kontaktuppgifter för bygglovhandläggare längre ner på denna sida). Om du vill besöka oss, boka en tid med en handläggare.

Vad ska ansökan om bygglov innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om bygglov är:

 • Ansökan om bygglov - blankett
 • Teknisk beskrivning - blankett
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Ev. nybyggnadskarta, vid större åtgärder t.ex. nybyggnad av en villa (ersätter situationsplan)
 • Eventuellt anmälan om kontrollansvarig
 • Eventuellt kontrollplan
 • Eventuellt uppmätningsritning

Bra att tänka på:

 • Samtliga handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Ritningar ska inte vara på rutat papper, i färg eller 3D.
 • På situationsplanen är det viktigt att ange avstånd till tomtgränser och närstående byggnader.
 • Vid en ombyggnad i bostaden är det viktigt att märka ut vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Vid tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar ska överensstämma med varandra.
 • Det är viktigt att du har tänkt igenom vad du ska bygga innan du lämnar in din ansökan. De handlingar som du har skickat in gäller för ditt bygglovsbeslut. Om du vill göra ändringar måste du skicka in en ny ansökan och få ett nytt bygglov.

Vad gör en kontrollansvarig?

När du ska genomföra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge. Det är dock byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Exempelritningar finns på Mittbygge

Hur lång tid tar det?

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste din ansökan vara komplett. Om det saknas handlingar måste vi begära in kompletteringar. Enligt lagkrav ska vi då skicka ett beslut om föreläggande, där vi talar om vad som saknas i ärendet. Detta sker vanligtvis inom tre veckor från det att din ansökan kom in.

Från det att fullständiga handlingar inkommit meddelas beslut i ärendet i de flesta fall inom tio veckor. Om det är nödvändigt p.g.a. utredning kan handläggningstiden förlängas en gång med högst tio veckor till, totalt 20 veckor.

När får man börja bygga?

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett bygglov och startbesked. En lovpliktig åtgärd får inte, trots att startbesked har getts, påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att bygglovsbeslutet har kungjorts i Post – och Inrikes Tidningar. Om du vill veta vilket datum lovbeslutet har kungjorts, kontakta samhällsbyggnadskontorets kansli.

Ett startbesked behandlar de tekniska delarna av byggnationen och det är detta beslut som säger att du får börja bygga. Innan du får ett startbesked kan vi ibland behöva kalla dig till ett tekniskt samråd. Det är viktigt att de efterfrågade handlingarna inför ett tekniskt samråd inkommer i god tid före mötet.  Under byggnationen kan vi också göra arbetsplatsbesök. När du är klar med byggnationen utfärdar vi ett slutbesked.

Hur mycket kostar ett bygglov?

Då alla ärenden är unika är det svårt att på förhand säga vad just ditt lov kommer att kosta. En rad faktorer spelar in så som omfattningen av ditt ärende, om den strider mot detaljplanen, om vi måste höra dina grannar eller komma ut på arbetsplatsbesök.

En del bygglov leder också till att du får betala en planavgift. Detta kan gälla för ärenden där detaljplaner är antagna efter 1 juli 1987.

Det är viktigt att du tänker efter innan du söker lov. Om vi blir tvungna att avvisa ditt ärende på grund av otillräckliga handlingar så tas en avgift ut för detta. Vi kommer i så fall kontakta dig. Vi tar även ut en avgift om du själv skulle återkalla din ansökan.

För vanligt förekommande ärenden finns fasta avgifter för bygglov och anmälan. För åtgärder som inte är angivna tillämpas plan- och bygglovstaxan för uträkning av avgiften.

Här kan du se en sammanställning över grundkostnader vid byggande av småhus.

Hur länge gäller ett bygglov?

Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Om giltighetstiden går ut eller om mer tid behövs för byggnationen måste ett helt nytt bygglov sökas.

2. Rivningslov

När behövs rivningslov?

Rivningslov krävs inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser. Rivningslov krävs om hela byggnaden eller del av byggnaden ska rivas. Observera att en rivningsanmälan kan krävas för att riva en byggnad utanför detaljplan.

En rivning innebär en förändring av den miljö vi ser och upplever. Samhället värnar om byggnader som har särskilda historiska, kulturhistoriska, konstnärliga eller miljömässiga värden samt byggnader som behövs för bostadsförsörjningen.

Vad ska ansökan om rivningslov innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om rivningslov är:

 • Ansökan om rivningslov - blankett
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Ev. fotografi på byggnaden som avses rivas
 • Ev. anmälan om kontrollansvarig
 • Ev. kontrollplan för rivning

Hur mycket kostar ett rivningslov?

Då alla ärenden är unika är det svårt att på förhand säga vad just ditt rivningslov kommer att kosta. En rad faktorer spelar in så som storlek och typ av byggnad.

Hur länge gäller ett rivningslov?

Ett rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Om giltighetstiden går ut eller om mer tid behövs måste ett helt nytt rivningslov sökas.

3. Marklov

När behövs marklov?

Inom detaljplanerat område krävs ibland marklov eller där krav på marklov införts i områdesbestämmelser. Marklov krävs vanligtvis för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Om det är angivet i detaljplanen krävs även marklov för trädfällning och skogsplantering. Du är välkommen att kontakta Samhällsbyggnadskontoret om du är osäker på om din åtgärd kräver marklov.

Vad ska ansökan om marklov innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om marklov är:

 • Ansökan om marklov - blankett
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Marksektionsritning, skala 1:100
 • Ev. markplaneringsritning med höjdsättning

En situationsplan upprättas på ett kartutdrag. För att beställa ett kartutdrag kan du vända dig till kartavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret.

Hur mycket kostar ett marklov?

Ett marklov debiteras efter gällande timtaxa. Det är därför svårt att på förhand avgöra hur mycket tid som kommer att läggas ner. En rad faktorer spelar in så som omfattningen av ditt ärende eller om det strider mot detaljplanen.

Hur länge gäller ett marklov?

Ett marklov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Om giltighetstiden går ut eller om mer tid behövs måste ett helt nytt marklov sökas.

4. Lov för skylt och ljusanordning

För att sätta upp, flytta, eller ändra en skylt inom detaljplanerat område behövs bygglov. Detta gäller både fristående skyltar och fasadskyltar. Lovplikten gäller även tillfälliga skyltar, vepor, flaggor och skyltar målade direkt på fasad.

Vad ska ansökan om bygglov för skylt innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om bygglov för skylt är:

 • Ansökan om skyltlov - blankett
 • Skyltritning som visar skyltens utförande
 • Fasadritning som visar skyltens placering på fasaden samt mått från skyltens underkant till marknivå
 • Situationsplan, skala 1:500

Hur mycket kostar ett skyltlov?

Då alla ärenden är unika är det svårt att på förhand säga vad just ditt skyltlov kommer att kosta. En rad faktorer spelar in så som storlek och antal skyltar.

5. Förhandsbesked

För en åtgärd som kräver bygglov kan du begära förhandsbesked. Ansökan görs hos Samhällsbyggnadsnämnden och kan oftast göras på enkla handlingar. I förhandsbeskedet behandlas bara frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Syftet är att du som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda.

Om nämnden tillåter en åtgärd genom ett förhandsbesked är beslutet bindande i två år vid prövning av en bygglovansökan. Bygglov kan då inte nekas i de delar som redan prövats genom förhandsbesked. Frågor som inte prövats genom förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, kvarstår dock till bygglovsprövningen.

För förhandsbesked tillämpas fast avgift.

6. Villkorsbesked

Du kan begära ett villkorsbesked innan du lämnar in en ansökan om lov. I villkorsbeskedet får du till exempel veta om den tänkta åtgärden är att betrakta som ombyggnad eller en annan ändring.

Eftersom en ombyggnad kan medföra att Samhällsbyggnadsnämnden ställer krav på exempelvis tillgänglighetsanpassning av hela byggnaden kan det var viktigt att veta om Samhällsbyggnadsnämnden bedömer åtgärden som en ombyggnad eller inte.

Ett lämnat villkorsbesked är inte bindande för Samhällsbyggnadsnämnden.