Anmälan, ej bygglovspliktiga åtgärder

1. Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder kan du som har ett en- eller tvåbostadshus göra. Först måste du skicka in en anmälan med tillhörande ritningar och få ett startbesked innan du får börja bygga. Kontakta gärna byggavdelningen om du har frågor om en anmälan och vilka handlingar som kan behövas. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

En attefallsåtgärd får strida mot bestämmelser i detaljplan. Till exempel får ett attefallshus byggas på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Du får också göra en attefallsåtgärd på en tomt som redan har använt hela sin byggrätt. Du får inte påbörja ditt projekt innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, måste du söka bygglov. Detsamma gäller om byggnaden ligger inom särskilt värdefullt bebyggelseområde.

Det kan behövas andra tillstånd för att göra en attefallsåtgärd, t.ex. strandskyddsdispens.

De åtgärder som du kan göra enligt attefallsreglerna är:

Attefallshus

 • Du får uppföra ett attefallshus i omedelbar närhet av ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Byggnaden ska vara fristående.
 • Ett attefallhus kan vara en komplementbyggnad (ex. gäststuga, garage, förråd) eller ett komplementbostadshus.
 • Attefallshuset får ha en byggnadsarea om högst 30,0 kvadratmeter.
 • Taknockshöjden får inte överstiga 4,0 meter från medelmarknivå.
 • Om ett attefallshus placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
 • Ett attefallshus får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park m.m.), i så fall måste du söka bygglov.
 • Attefallshuset får inte placeras närmare 30,0 meter från järnväg.

Attefallstillbyggnad

 • Du får uppföra en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15 kvadratmeter på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Tillbyggnadens höjd får inte överstiga höjden på det befintliga bostadshuset.
 • Om en attefallstillbyggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
 • En attefallstillbyggnad får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park m.m.), i så fall måste du söka bygglov.

Takkupor

 • Du får bygga högst två takkupor på ett befintligt en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor.
 • Finns det redan en takkupa får du endast bygga ytterligare en takkupa.
 • Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd.
 • Om åtgärden innebär att du måste göra ingrepp i byggnadens bärande delar, måste du ansöka om bygglov.

Inreda ytterligare en bostad

 • Du får inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus. Detta gäller dock inte för ett bostadshus som är ett komplementbostadshus
 • Om en ytterligare bostad inreds i ett enbostadshus och det i samband med det görs ändringar på fasaden, som exempelvis att en ny dörr tas upp, kan bygglov krävas för den åtgärden även om det inte krävs bygglov för att inreda bostaden. 
 • Bygglovsbefrielsen för att inreda ytterligare en bostad gäller inte vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Vad ska en anmälan som gäller en attefallsåtgärd innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs för en attefallsåtgärd är:

 • Anmälan - Blankett (ej bygglovspliktig åtgärd)
 • Medgivande från grannar, om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Konstruktionsritning
 • Materialinventering av bygg- och rivningsavfall

I vissa fall kan även en kontrollansvarig krävas, exempelvis för ett komplementbostadshus, då ska också följande handlingar lämnas in:

 • Anmälan om kontrollansvarig - Blankett (anmälan om kontrollansvarig)
 • Kontrollplan 

Vi kan behöva fler handlingar för att göra en bedömning av ditt ärende. I så fall meddelar vi dig vad som behövs. 

Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Ritningar ska inte vara på rutat papper eller i 3D.

Var skickar jag min anmälan?

Anmälan med tillhörande handlingar kan skickas per post till Samhällsbyggnadskontoret, Box 706, 572 28 Oskarshamn eller lämnas in via e-post till sbk@oskarshamn.se

Informationsfilm

2. Rivning av en byggnad eller del av en byggnad

Ett rivningslov krävs vanligtvis om du ska riva en byggnad inom planlagt område, men om du däremot river utanför planlagt område så behöver du göra en anmälan. Undantag finns dock för komplementbyggnader, ekonomibyggnader samt bygglovsbefriade tillbyggnader och skärmtak.

En rivning innebär en förändring av den miljö vi ser och upplever. Samhället värnar om byggnader som har särskilda historiska, kulturhistoriska, konstnärliga eller miljömässiga värden samt byggnader som behövs för bostadsförsörjningen. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Vad ska anmälan för rivning innehålla?

 • Blankett - Anmälan (ej bygglovspliktig åtgärd)
 • Blankett - Teknisk beskrivning
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Eventuellt kontrollplan för rivning

Om det vid rivningsåtgärder kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller farligt avfall ska detta framgå av anmälan. I kontrollplanen ska det redovisas hur rivningsavfallet ska tas omhand och eventuellt återanvändas. Vid selektiv rivning är strävan att kunna återbruka rivningsavfallet i så stor utsträckning som möjligt.

3. Ändring av en bärande konstruktion eller om en byggnads planlösning påverkas avsevärt

Ska du göra en ändring som innebär att en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt (exempelvis att tillgängligheten påverkas) så ska du också göra en anmälan. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Vad ska anmälan innehålla?

 • Blankett - Anmälan (ej bygglovspliktig åtgärd)
 • Planritning, skala 1:100
 • Eventuellt kontrollplan
 • Eventuellt kompletterande handlingar inför tekniskt samråd

4. Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal, hiss eller ventilation

Eldstad och rökkanal

Att göra en anmälan

När du ska byta eller installera en eldstad och/eller en rökkanal ska du göra en anmälan. För att göra det ska du sammanställa följande handlingar:

 • Ifylld blankett för anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd
 • Planritning, som redovisar eldstaden och rökkanalens placering
 • Fasadritning (vid installation av rökkanal), som redovisar skorstenen och dess höjd över taknock
 • Prestandadeklaration över den eldstad och rökkanal som ska installeras

Handläggning

När du lämnat in din anmälan till samhällsbyggnadsnämnden tittar inspektörerna på den för att se om eldstaden och rökkanalen uppfyller lagstiftningens krav. Om din anmälan är komplett när du lämnar in den, och om eldstaden och rökkanalen uppfyller lagens krav så skriver inspektörerna ett beslut – ett startbesked. När du fått det så kan du påbörja installationen.

Att elda för första gången

När installationen sen är klar ska sotaren komma för att besikta eldstaden och rökkanalen. Detta görs för att se så att alla kraven är uppfyllda så installationen är säker att börja användas. Sotaren kommer sedan att skicka sitt protokoll från besiktningen till samhällsbyggnadsnämnden så inspektörerna har det som underlag för slutbeskedet. Om protokollet inte innehåller några brister kan ett slutbesked skrivas ut och skickas till dig. Slutbeskedet är ytterligare ett beslut, som den här gången meddelar att du får börja elda.

När slutbeskedet är skickat till dig kommer ärendet som du haft hos samhällsbyggnadsnämnden att avslutas och arkiveras.

Kontaktuppgifter till sotaren

Här nedan är en länk till sotarnas webbplats så att du enkelt kan komma i kontakt med dem om du vill veta mer om deras roll i dessa ärenden.

OskarshamnsSotarna

Hiss

En anmälan måste göras i samband med installation av hiss. Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

De ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren eller den som ansvarar för anordningen som ansvarar för att besiktningen utförs.

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för hissar i bostadshus och för vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Vad ska anmälan innehålla?

 • Blankett - Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd
 • Planritning, skala 1:100
 • Eventuellt kontrollplan

Information om regler och krav för hissar finns på Boverkets webbplats.

Ventilation

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Det är viktigt att den luft som vi andas in inte innehåller skadliga ämnen. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är att förbättra ventilationen. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Vad ska anmälan innehålla?

 • Blankett - Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd
 • Teknisk beskrivning
 • Ventilationsritning inklusive luftflöden

5. Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vatten och avlopp

Installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i byggnad samt på tomt är anmälningspliktigt till samhällsbyggnadsnämnden. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Vad ska anmälan innehålla?

 • Blankett - Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd
 • Planritning, skala 1:100 där det framgår vad som ska installeras eller ändras
 • Situationsplan (tomtkarta) med VA-ledningar inritade vid markförlagda ledningar

6. Ändring av en byggnad som påverkar brandskyddet

En anmälan ska lämnas in vid en ändring som västenligt påverkar brandskyddet, exempelvis förändring av utrymningsvägar eller brandcellsindelning, eller brandtekniska installationer som automatiska brandlarm och släcksystem. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Vad ska anmälan innehålla?

 • Blankett - Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd
 • Planritning, skala 1:100
 • Eventuellt kontrollplan

7. Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde

För mer information kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

8. Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

För mer information kontakta Samhällsbyggnadskontoret.