Sidans huvud, en bild med EPiServer logotype

Internationella frågor och vänorter

Skriv ut


"Oskarshamn- ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med livskvalitet" (Vision)

Värlskarta
 


     Kartbild över Oskarshamns                   kommuns internationella kontakter och utbyteRapportörer i internationella frågor
Kommunstyrelsen har utsett rapportörer i internationella frågor. Det är förtroendevalda i styrelsen som är rapportörer.  Den här mandatperioden är Mathias R Karlsson (S) och Richard Karlsson (M) utsedda som rapportörer. Rapportörerna har ett särskilt ansvar för att bevaka utvecklingen inom sitt ansvarsområde. För berörda tjänstemän kan rapportörerna vara ett bollplank när olika utredningsuppdrag eller remisser inom ansvarsområdet ska behandlas. Rapportörerna har ersatt det tidigare internationella utskottet.

Kunskapen om kommunens internationella engagemang och möjligheten att få fler engagerade i dessa engagemang kan öka genom att frågan tydligare hör till arbetsutskottets och kommunstyrelsens ansvarsområde.
 
Kontaktperson i internationella frågor
Marknadschef Ted Lindquist, strategi- och  näringslivsenheten, telefon                   0491-764286         0491-764286        

Internationell policy
Oskarshamns kommun har haft en internationell policy sedan 2003. Policyn har uppdaterats 2012. Genom internationella aktiviteter och kontakter samt utveckling av partnerskap och vänortskontakter ska Oskarshamns kommuns attraktionskraft och tillväxt öka och leda till en positiv utveckling för kommunen.
Oskarshamns kommun ska verka för internationella kontakter och aktiviteter. Genom att tillvarata den potential som finns i att arbeta internationellt på ett öppet och effektivt sätt kan Oskarshamns kommun utvecklas. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen ska inom sin ordinarie verksamhet delta i det internationella arbetet och internationella frågor ska ingå som en integrerad och naturlig del i de olika förvaltningarnas verksamhet.

Internationell rapport
De internationella rapportörerna lämnar rapporter till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om det internationella arbetet.

Läs rapporten från 2012-10-08 här.

Union of the Baltic Cities (UBC)
Syftar till att skapa ett kontaktnät mellan städerna runt Östersjön. UBC har drygt 100 medlemmar. UBC har ett representationskontor i Bryssel sedan oktober 2006.

UBC har sedan 2015 sju kommissioner:

Planning cities – arbetar med att planera för hållbara, inkluderande, attraktiva och blomstrande städer.
Sustainable cities – arbetar med miljö, energi och smart stadsrörlighet.
Safe cities – arbetar med civila skydds- och säkerhetsfrågor.
Youthful cities - arbetar med att lyfta fram frågor och intressen för ungdomar.
Smart and prospering cities – arbetar med näringslivsutveckling, sysselsättning, medskapande för forskare och universitet, upphandlingsprocesser, länk mellan utbildningsanordnare och arbetsmarknaden etc.
Cultural cities – arbetar med frågor kopplade till attraktivitet, kreativitet och kulturarv, såsom maritima arv.
Inclusive and healthy cities – arbetar med frågor inom hälsovård och nya lösningar, inkluderande, mångfald, jämställdhet och sunda vanor (bl a sport).

UBC:s f d Energikommision
År 2006 - 2014 fanns det en Energikommission inom UBC. Kommissionens hade sitt sekretariat knutet till Oskarshamn och Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling. Målet för kommissionen var att genom goda exempel och framtagande av ett forskningsprogram påvisa möjligheter till ökad energieffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar som har såväl regional betydelse som direkt påverkan på UBC-städernas situation.

Vänorter
Oskarshamns kommun har fem vänorter. Tre av dessa ligger i Norden: Korsholm i Finland, Mandal i Norge och Middelfart i Danmark.

Nordiskt vänortsutbyte
Det nordiska vänortsutbytet har pågått sedan slutet på 1940- talet. 2003 träffades en avsiktsförklaring om det framtida utbytet. Det finns nu anledning att ytterligare utveckla vänortssamarbetet. Hur detta ska gå till diskuterade vänorterna vid ett möte i Korsholm, Finland, den 21/8-24/8 2012. Läs mer om det framtida vänortsutbytet under rubriken "Vänortsmöte 2012 i Korsholm, Finland" i den vänstra kolumnen. 

Pärnu, Estland
Pärnu stad i Estland är den fjärde vänorten och ligger på andra sidan Östersjön. Kommunen har ett avtal med Pärnu sedan 1989. Vänortsavtalet har skrivits om under år 2000.

Hibiscus Coast Municipality, Sydafrika

Kommunen har sedan 1999 också vänortsavtal med Hibiscus Coast i Sydafrika. Avtalet har 2007 förhandlats om till ett vänorts- och partnerskapsavtal. Kommunfullmäktige har godkänt avtalet 2008-02-11. Utbytet grundas på idéella insatser från bland annat Oskarshamns Södra Afrikakommitté (OSAK) och motsvarande organisation i vänortskommunen. Under 2010 träffades en överenskommelse om prioriterade projektområden  2011-2013.

Projekten som bedrivs finansieras av Sida. Förstudier och projekt har genomförts inom flera områden: Hiv/Aids-information, administrativ utveckling och IT, trådlöst bredband och erfarenhetsutbyte mellan gymnasieskolor. Under 2011 pågår projektet trådlöst bredband och kommunal service samt en förstudie kring ungdomspolitiska frågor. 

Under åren 2013 - 2015 har kommunen beviljats projektpengar från ICLD för dels ett ungdomsprojekt  LYPP (ungdomsenkät), dels ledning och samordning. 

Läs om historiken bakom vänortsutbytet med den sydafrikanska vänorten här.

Mer information om vänorterna finns på deras hemsidor:

Sydafrika - Hibiscus Coast  Hibiscus Coast Municipality Logo

Korsholm, Finland Bild på Korsholms vapen, Finland

Mandals kommun, Norge Bild på Mandals kommunvapen, Norge

Middelfarts kommun, Danmark Bild på Middelfartskommunvapen, Danmark

Pärnu, Estland Bild på Pärnus stadsvapen

Kontakt
ikon för kontaktperson
Ted Lindquist
ikon för adress
Stadshuset, Varvsgatan 8
ikon för adress
Box 706
572 28 Oskarshamn
0491-880 00
0491-887 90


uiqt|wB|ml5tqvly}q{|Hw{siz{piuv5{muiqt|wB|ml5tqvly}q{|Hw{siz{piuv5{muiqt|wB|ml5tqvly}q{|Hw{siz{piuv5{m